Вітаю усіх небайдужих до Україні з її святом – “Днем Незалежності! Слава Україні!

День Незалежності України — державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою відновлення незалежної держави Україна.

Independence Day of Ukraine 2021. Lenskiy.org

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі:

Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

Independence Day of Ukraine 2021. Lenskiy.org

Independence Day of Ukraine (День незалежності України) is the main state holiday in modern Ukraine, celebrated on 24 August in commemoration of the Declaration of Independence of 1991.

Independence Day of Ukraine 2021. Lenskiy.org

День Независимости Украины — государственный праздник в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины. Праздник отмечается ежегодно 24 августа и символизирует восстановление независимого государства Украина. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. День Независимости Украины отражает стремление украинского народа к единству и суверенности.

Решение о провозглашении независимости базировалось на результатах всенародного референдума на который вынесли только один вопрос — «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?». Более 90% украинцев во всех областях страны выразили свое согласие. 24 августа 1991 года было созвано внеочередное заседание Верховной Рады УССР на котором за независимость Украины проголосовали 346 депутатов.

Independence Day of Ukraine 2021. Lenskiy.org

Pen: Pilot Myu Black Striped
Ink: Robert Oster Barossa Grape

 

 


24.08.2020:

 

Independence Day of Ukraine 2020. Lenskiy.org

Україна — держава, розташована у східній Європі, на південно-західній частині Східноєвропейської рівнини.

Площа становить 603 548 км².Населення, за оцінкою держслужби статистики, складає 41 588 354 особи станом на 1 січня 2021 року. Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі. Межує з Республікою Білорусь на півночі, Польщею, Словаччиною та Угорщиною — на заході, Румунією і Республікою Молдова — на південному заході, Російською Федерацією на сході й північному сході. На півдні й південному сході омивається Чорним та Азовським морями.

На сучасній території України відомі поселення багатьох археологічних культур, починаючи з доби палеоліту — мустьєрської, гребениківської, кукрецької, трипільської, середньостогівської, ямної, бойових сокир, чорноліської тощо. В античні часи на території України виникли державні утворення скіфів, давньогрецьких колоністів й готів, але відправним пунктом української державности й культури вважається Русь IX—XIII століть. Після монгольської навали її спадкоємцем стало Руське королівство XIII—XIV століття, що згодом було поглинуте Великим князівством Литовським й Королівством Польским. У XVI столітті, після об’єднання обох держав у федеративну Річ Посполиту, землі колишнього королівства знову опинилися у межах одного державоутворення.

Формування новітньої української нації активізувалося під час Хмельниччини 1648—1657 років, результатом якої стало утворення автономної козацької держави, Гетьманщини, або Війьска Запорозького. Наступні десять років відомі як Руїна — період гетьманських міжусобиць, як наслідок — поділ козацької держави між Річчю Посполитою та Московським царством. Упродовж наступного століття землі Лівобережжя, що перейшли під юрисдикцію Москви, були поступово позбавлені автономії. Правобережжя й захід України, після трьох поділів Речі Посполитої та кількох російсько-турецьких війн, було розділене між Російською та Австрійською (згодом Австро-Угорською) імперіями.

Під час української революції початку XX століття на українських землях постало декілька національних держав: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Кубанська Народна Республіка, які, внаслідок низки воєн 1917—1921 років були загарбані сусідами: Радянською Росією, Польською республікою, румунським Королівством і Чехословацькою республікою. На території РРФСР була утворена більшовицька Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), яка 1922 року ввійшла до складу Радянського Союзу. Під час Другої світової війни до УРСР були приєднані західна України й Буджак, після війни — Закарпаття, а 1954 року — Крим. Сучасна держава Україна відновила незалежність внаслідок розпаду Радянського Союзу й проголошення нею незалежності 24 серпня 1991 року, що було закріплено результатом усенародного волевиявлення 1 грудня 1991 року. Революція гідності, що відбулася взимку 2013—2014 років, призвела до відсторонення президента-втікача Януковича й створення нового уряду.

Independence Day of Ukraine 2020. Lenskiy.org

Ukraine is a country located in Eastern Europe, in the southwestern part of the Eastern European Plain.

The area is 603,548 km2. The population, according to the State Statistics Service, is 41,588,354 people as of January 1, 2021. The largest country in terms of area, whose territory lies entirely in Europe. It borders the Republic of Belarus to the north, Poland, Slovakia and Hungary to the west, Romania and the Republic of Moldova to the southwest, and the Russian Federation to the east and northeast. In the south and southeast it is washed by the Black and Azov Seas.

On the modern territory of Ukraine there are known settlements of many archeological cultures, starting from the Paleolithic era – Mousterian, Grebenykiv, Kukretsky, Trypillya, Middle Stog, pit, battle axes, Chornoliska, etc. In ancient times, state formations of Scythians, ancient Greek colonists and Goths appeared on the territory of Ukraine, but the starting point of Ukrainian statehood and culture is considered to be Russia of the IX-XIII centuries. After the Mongol invasion, its successor was the Russian Kingdom of the thirteenth and fourteenth centuries, which was later absorbed by the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. In the XVI century, after the unification of the two states into a federal Commonwealth, the lands of the former kingdom were again within one state.

The formation of the modern Ukrainian nation intensified during the Khmelnytsky region of 1648-1657, which resulted in the formation of an autonomous Cossack state, the Hetmanate, or the Zaporozhian Army. The next ten years are known as the Ruin – a period of hetman strife, as a result – the division of the Cossack state between the Commonwealth and the Muscovy. Over the next century, the lands of the Left Bank, which came under Moscow’s jurisdiction, were gradually deprived of autonomy. The right bank and west of Ukraine, after three divisions of the Commonwealth and several Russo-Turkish wars, were divided between the Russian and Austrian (later Austro-Hungarian) empires.

During the Ukrainian Revolution of the early twentieth century, several nation-states emerged on Ukrainian lands: the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian State, the Western Ukrainian People’s Republic, and the Kuban People’s Republic, which were seized by neighbors: Soviet Russia, Poland, and Romania. Kingdom and the Czechoslovak Republic. The Bolshevik Ukrainian Socialist Soviet Republic (USSR) was formed on the territory of the RSFSR, which in 1922 became part of the Soviet Union. During the Second World War, western Ukraine and Budzhak were annexed to the Ukrainian SSR, after the war – Transcarpathia, and in 1954 – Crimea. The modern state of Ukraine regained its independence as a result of the collapse of the Soviet Union and its declaration of independence on August 24, 1991, which was confirmed by the result of a nationwide will on December 1, 1991. The revolution of dignity that took place in the winter of 2013-2014 led to the removal of fugitive President Yanukovych and the formation of a new government.

Independence Day of Ukraine 2020. Lenskiy.org

Pen: Visconti Rembrandt Black
Ink: Diamine Bilberry

Leave a Comment

Error: Please check your entries!