Hello friends! Today I want to share with you the my joy – I finally got the coveted Pilot Custom 743 with Falcon (FA) flexible nib and now I’m ready to show it to you:)

Вітаю друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами радістю – я нарешті придбав бажаний Pilot Custom 743 із гнучким пером Falcon(FA) і тепер готовий зробити його огляд:)

Pilot Custom 743 w|FA nib (made in Japan) FKK-3000R-B-FA

Даний інструмент практично у всьому повторює раніше описаний мною Pilot Custom 742 з пером FA, за винятком невеликих нюансів про які я розповім у додатку. Форма корпусусигара (торпеда) із закругленими закінченнями та виготовлена з “дорогоцінної” смоли чорного кольору, бо вона так само світиться червоним на просвіт. Система заправки – картриджно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Pilot, в корпус можна встановити як молодший Con-20, так і старший Con-70 конвертери. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2х західне, відкриття/закриття за 1.5 обороту.

This tool repeats in almost everything the Pilot Custom 742 with FA nib, which I previously reviewed, with the exception of small nuances that I will show in updates. The shape of the body is a cigar (torpedo) with rounded ends and is made of “precious” black resin because it also glows red in the backlight. The filling system is a cartridge-converter, of its proprietary Pilot format, all converters from start Con-20 to the top Con-70 can be installed in the body. Cap on thread, 2-start thread, opening/closing in 1.5 turns.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Фідер традиційно двоскладовий, виготовлений з фірмового напівпрозорого пластику блакитнуватого відтінку. Сердечник, на відміну від ранніх моделей Pilot, тепер також зроблений з того ж матеріалу. На секції присутній гумове кільце ущільнювача, яке перешкоджає мимовільному розкручуванню корпусу при обертанні ручки в руці. Кліп позолочений і має традиційну форму з кулькою на кінці, а також тиснення імені бренду Pilot у верхній частині.

The feed is traditionally two-piece, made of a proprietary translucent bluish plastic. The central rod, unlike the earlier Pilot models, is now also made of the same material. There is a O-ring on the section, which prevents spontaneous unwinding of the body when the pen is rotated in hand. The clip is gold-plated and have traditional ball-end and Pilot is embossed on the top of clip.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

На широке, позолочене кільце нанесено: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 743 ★.

The wide, gold-plated ring have embossed: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 743 ★.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Перо: саме це заради чого варто купувати цю ручку, так би мовити “вишенька на торті”. На відміну від 742 моделі, тут встановлено перо 15 номера (на діаметр 6.5мм). Перо золоте, 14каратне, без будь-якого візерунка, але з дугоподібними вирізами на крилах. На перо нанесено тільки PILOT, 14K-585, <15>, FA (FAlcon). Трохи нижче від основного тексту, ліворуч, розташована дата виробництва 220, що відповідає лютому 2020 року. У цьому пері, так само як і в 10м, немає наскрізного отвору у хвостовій частині, але є невелика увігнутість з боків для правильного позиціонування на фідері. Перо таке ж приємне як і в 742 FA моделі і це теж безперечно флекс! Перо зроблено в кращих традиціях вінтажних напівфлексів – дуже м’яке, приємне і добре контрольоване якби не одне але, яке багато хто знає – це традиційно слабке місце – фідер, який не завжди справляється з вимогами пера при використанні натиску.

The nib: this is actually what it is worth buying this pen, so to speak, “the cherry on the cake.” Unlike the 742 model, there is a nib of <15> size (6.5mm in diameter). The nib is solid gold, 14 carat, without any pattern, but with arched cutouts on the shoulders. On the nib, only PILOT, 14K-585, <15>, FA (FAlcon) is applied. Just below the main text, on the left, is the 220 production date, which corresponds to February 2020. This nib, as well as the <10>, does not have a through hole in the tail section, but there is a slight concavity on the sides for correct positioning on the feed. The nib is as nice as the 742 FA and it’s also undeniably a flex! The nib is made in the best traditions of vintage semi-flexes nibs – very soft, pleasant and perfectly controlled if not for one thing that many know – this is a traditionally weak point – a feed that does not always cope with the requirements of the nib when using pressure.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 148.5мм, зі знятим ковпачком – 131.3мм. Діаметр корпусу – 12.8мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага – 20.5 г (з встановленим конвертером CON-50 – 22.5 гр), а зі знятим ковпачком – 10.8 г (зі встановленим конвертером CON-50 -12.8 гр). Різниця між 743 та 742 моделями всього 1г.

Overall dimensions of the tool: full length – 148.5mm, without cap – 131.3mm. Body diameter – 12.8mm, at the grip – 11.2mm. Full weight is 20.5 g (with the installed CON-50 converter – 22.5 g), and without cap – 10.8 g (with CON-50 –12.8 g). The difference between the 743 and 742 models is only 1g.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Перша модель Custom була представлена ​​ринку в далекому 1971 році та мала назву “Custom K”, але та модель мало була схожа на сучасну: вона була тонкою, в дусі тогочасного дизайну і мала інкрустоване перо, схоже на Sheaffer. А модель Custom 74 з’явилася на ринку в 1974 році. З приводу назви Custom На FPN є цілий тред присвячений теорії його появи і як варіант розглядався навіть синонім слова “Традиції”, але зрештою дійшли спільної думки, що це скорочення від слова “Сustomizable”. Просто особливості японської мови та вимови за фонемами роблять вимову іноземних слів неорганічно складними, і тому в японській мові прийнято робити зручні скорочення, наприклад Rumion (Toyota Scion) це скорочення від “roomy one”. Так що замість складної вимови customizable для японців набагато простіше вимовити “ka-su-to-mu” (Custom). А ось що спочатку вкладалося в поняття Сustomizable? – мабуть різні варіанти оформлення корпусів для даної моделі від дерева до нержавіючої сталі (stainless black stripes:)). На межі 80-х років початковий дизайн змінився і Pilot Custom став трохи схожим на Parker 75, один із представників Pilot Custom Grandee вже мною раніше був показаний. А дизайн до якого ми звикли зараз, уперше був представлений моделлю Pilot Custom 74 у 1992 році, з якого ввели сучасну нумерологію. Правду сказати була ще модель Pilot Custom 67 від 1985 року, але вона мала трохи відмінний дизайн, хоча форма була ідентична і за розміром трохи не вкладається в поточну лінійку бо розміром майже з 742 модель. Взагалі у серії CUSTOM дуже своєрідна нумерологія, яка може складатися з 2-х або 3-х цифр, так відповідно до документації компанії перші 2 цифри визначають роки появи моделі, а третя цифра повідомляє про стартову вартість. Так Custom 742, модель 1974 року із вартістю 20000єн, а 823 модель 1982 року із вартістю 30000єн. Найстарша модель лінійки (за винятком Urushi) – Custom 845, виготовлена ​​з ебоніту, була розроблена в 1984 році і коштувала 50000 ієн (після 1992 коли нумерологія була введена).
Ця серія розроблялася як максимально ефективна: – мінімум декоративної краси та максимум якості. На даний момент частина назви моделі “custom” якнайкраще характеризує цю лінійку, бо дана модель (як і 742) може комплектуватися 15 (!!!) різними типами пер від стандартних до спеціальних, включаючи гнучке перо Falcon (FA). У даній підродині, з ідентичним дизайном та аналогічною системою заправки знаходяться молодша модель Pilot Custom 74 з малим пером <5>, середня Pilot Custom 742 з <10> пером та старша модель Pilot Custom 743 з великим пером <15>, але є ще найстарша з Custom’ів – Pilot Custom Urushi з плоскими закінченнями та 30м розміром пера.

Minutes of history:
The first Custom model was introduced to the market back in 1971 and it was called the “Custom K”, but that model did not resemble the modern one: it was thin, in the design trends of the time and had an inlaid nib, similar to Sheaffer. Well, the Custom 74 model appeared on the market in 1974 but do not has a 74 number in model name. Regarding the name Custom on FPN have a thread on devoted to the theory of its appearance and even a synonym for the word “Tradition” was considered as an option, but in the end they came to the general opinion that this is an abbreviation for the word “Customizable”. It’s just that the peculiarities of the Japanese language and the pronunciation by phonemes make the pronunciation of foreign words inorganically complex, and therefore it is customary in the Japanese language to make convenient abbreviations, for example Rumion (Toyota Scion) is an abbreviation for “roomy one”. So instead of a complex “customizable” pronunciation for Japanese, it is much easier to pronounce “ka-su-to-mu” (Custom). Well, what was originally put into the concept of Customizable, probably different options for the design of bodies for this model from wood to stainless steel (stainless black stripes, eh? :)). At the turn of the 80s, the initial design changed and the Pilot Custom became a bit like the Parker 75, one of the Pilot Custom Grandee representatives had already been shown to me earlier. And the design we are used to now was first introduced by the Pilot Custom 74 in 1992, which introduced modern numerology. Truth be told, there was also a Pilot Custom 67 from 1985, but it had a slightly different design, although the shape was identical and in size does not fit a little into the current Custom line, since it is almost the size of a 742 model. In general, the CUSTOM series has a very peculiar numerology, which can consist of 2 or 3 digits, and according to the company’s documentation, the first 2 digits determine the years of the model’s appearance, and the third digit indicates the starting cost. So the Custom 742, a 1974 model with a cost of 20,000 yen, and an 823 model from 1982, with a cost of 30,000 yen. The toppest model in the line(exclude Urushi), the Custom 845, made of ebonite, was developed in 1984 and cost 50,000 yen (after 1992, when numerology was introduced).
This series was developed as the most effective: – minimum decorative beauty and maximum quality. At the moment, part of the model name “custom” characterizes this line in the best possible way, because this model (742) can be completed with 15 (!!!) different types of nibs from standard to special ones, including the flexible Falcon nib (FA). In this subfamily, with an identical design and a similar filling system, there are the younger Pilot Custom 74 small nib <5>, middle Pilot Custom 742 with <10> nib and higher Pilot Custom 743 with large nib <15>, but there is also the flagship from the Custom line is Pilot Custom Urushi with flat tops and <30> nib size.

ps: завдяки коментарю від Юрія та компанії Pilot, спростовую мої припущення що до розвитку лінійки Custom та публікую хронологію від компанії Pilot:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

Термін Custom сама компанія товмачить як “зроблено на замовлення”, тобто постійно змінюється залежно від попиту користувачів, хоча тлумачення від японських FPNers мені подобається більше))

ps: thanks to a comment from Yuri and the Pilot company, I refute my assumptions about the development of the Custom line and publish the timeline from the Pilot company:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

The term Custom is translated by the company itself as “made-to-order”(serve orders placed by users), that is, it constantly changes depending on user demand, although I like the interpretation from Japanese FPNers better))

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

З коробки у пера була невелика щілина між половинками пера і традиційно не налаштований зворотний бік (трохи драпал), але оскільки я використовую як пряму, так і зворотну сторону, то я усунув ці два недоліки. Після обслуговування ручка була перевірена у роботі.

Out of the box, the nib had a small gap between tines and traditionally non-tuned reverse side (enought scratchy), but since I use both sides for sketches I fixed and polished tip. After servicing, the pen was tested in work.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Ширина звичайної лінії прямою стороною становить 0,4 мм, при цьому натиск дозволяє збільшити цю лінію до 1,0 мм. Зворотний бік пише дуже сухо і гостро товщиною лінії близько 0.2мм, майже прозорою.

The width of the normal line by the right side is 0.4mm, while the pressure allows you to increase this line to 1.0mm. The reverse side writes very dry and little crispy with a line thickness of about 0.2mm, almost transparent.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

У підсумку: таке ж дивовижне перо як і в молодшій моделі Pilot Custom 742 FA, тільки більшого розміру. І якщо по фотографії це не так добре видно, то очима різниця у розмірі видно як кажуть неозброєним оком. Однак, неодноразово зустрічав в інтернеті думки про те, що 15 FA перо м’якше в порівнянні з 10 FA пером, так ось у моєму випадку якраз навпаки. Моє 10 перо більш м’яке та пружне порівняно з 15 і це навіть видно за параметрами ширин лінії. Проте я дуже задоволений, що у мене тепер є ця ручка і саме з таким пером і я 100% рекомендую її до покупки всім любителям пір’яного письма. Я знаю багато хто віддає перевагу моделі 823, яку теж можна купити з пером 15 FA, але я на щастя або на жаль не люблю прозорі і напівпрозорі ручки, та на додаток, як виявилося, я не люблю великі обсяги чорнила. Великий об’єм довго не закінчуються (пишу я не багато), а конвертера Con-40 або Con-50 мені якраз вистачає на один ескіз формату А4 тонким пером, що дозволяє мені частіше міняти кольори і чорнило не встигає мені набридати.

At the end: the same amazing nib as in the younger Pilot Custom 742 FA, only in a larger size. And if in the photo it is not so clearly visible, then by eyes the difference in size is visible, as they say, without any magnifiers. However, I have repeatedly come across the opinion on the Internet that the 15 FA nib is softer in comparison to the 10 FA nib, but in my case it is just the opposite. My 10 nib is softer and more variable compared to the 15 nib and it can even be seen by the line width parameters. And nevertheless, I am very pleased that I now have this pen and it is with such a nib that I 100% recommend it for purchase to all fountain pen writers. I know many people prefer the 823 model(plunger vacuum filler), which can also be purchased with a 15 FA nib, but fortunately or unfortunately I do not like transparent and translucent pens, and moreover, as it turned out, I do not like large volumes of ink. A large volume does not end for a long time (I write a little), and Con-40 or Con-50 converter is just enough for me for one A4 sketch with a thin nib, which allows me to change colors more often and the ink does not have time to bother me.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Update 1:

Сьогодні як перший апдейт я не показуватиму повний комплект ручки – він нічим не відрізняється від 742 моделі, а краще покажу візуальні відмінності між 742 і 743 моделями. Крім довжини корпусу яка відрізняється всього на 2.5мм (743 довше), єдині відмінності полягають у розмірі позолочених кілець, які у 743 моделі в 3 рази ширші.

Today, as the first addon I will not show the retail set – it is no different from the 742 model, but rather I will show the visual differences between the 742 and 743 models. Apart from the fullsize length, which differs by only 2.5mm (743 is longer), the only differences are the size of the gold-plated rings, which are 3 times wider on the 743 model.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Крім розміру кілець, напис моделі на найширшому кільці ковпачка у 743 моделі заповнена чорним лаком, із 3 зірочками проти 2х у 742.

In addition to the size of the rings, the model’s inscription on the widest ring of the cap on the 743 model is filled by black lacquer, and 3 stars versus 2 stars on the 742 model.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Зовнішній діаметр що корпусу, що секції, що ковпачка повністю ідентичний, навіть ідентичні різьблення на секціях та корпусі, тобто. ковпачки та корпуси взаємозамінні.

The outer diameter of both the body, sections and cap is completely identical, moreover, the threads on sections and body are also identical, i.e. caps and bodies are fully interchangeable.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

А ось і візуальне порівняння пер 15 та 10 розмірів компанії Pilot.

Here is a visual comparison between Pilot’s 15 and 10 nibs.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Update 2:

Ось таке не зведення половинок було на моєму пері, яке я виправив разом із поліруванням зворотного боку кінчика.

This is the non-convergence of the tip tines was on my nib, which I of course fixed along with polishing the back side.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Update 3:

Збільшене фото пера.

Just a photo of nib.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Update 4:

А ось так ручка виглядає у моїй руці.

And this is how the pen looks in my hand.

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

Update 5:

Візуальне порівняння Montblanc Meisterstuck 146 з цим Pilot Custom 743 та Pilot Custom 742.

Visual comparison of Montblanc Meisterstuck 146 to this Pilot Custom 743 and Pilot Custom 742.

Montblanc 146, Pilot Custom 743FA, Pilot Custom 742FA. Lenskiy.org

Інші порівняльні фотографії можна переглянути в окремій темі: Visual comparisons of some pens

Other comparative photos you can be see in post: Visual comparisons of some pens

Montblanc 146, Pilot Custom 743FA, Pilot Custom 742FA. Lenskiy.org

Update 6:

У моїй сім’ї склалася така традиція, щосуботи ми всі разом снідаємо млинцями, і так склалося, що ці млинці готую я (вже теж традиційно:)). Так що цієї суботи я готував чергові млинці і після, цілком випадковим чином, помітив кухонну композицію – “кухонний натюрморт”. Мені він так сподобався, що я вирішив його сфотографувати, так що ручка прийшла якраз вчасно, правда млинці вже до цього часу ми всі з’їли :).

It is a tradition in my family that on Saturdays we all have breakfast with pancakes together, and it so happened that I cook these pancakes (already traditionally too :)). So this Saturday I cooked pancakes and then, in a completely random way, I built a kitchen composition – “kitchen still life”:). I liked it so much that I decided to draw it. So this pen came just in time. But to this time all pancakes we had already eaten:).

My kitchen still life. Lenskiy.org

My kitchen still life. Lenskiy.org

My kitchen still life. Lenskiy.org

Update 7:

Не хочу, щоб номер доповнень закінчувався на 6, тому ось:)

I don’t want ended by number 6 of addons, so … 🙂

Pilot Custom 743 w|FA nib. Lenskiy.org

ps: так, ще хочу додати враження від чорнил Diamine Snow Storm яки мене трохи розчарували. Сірий колір олівця дуже приємний і класний, але ось блискітки огидні. При звичайному письмі їх практично не видно, хіба що в лупу, але при цьому вони засмічують (не забивають) канал і потік чорнила сильно погіршується, якого і так недостатньо для цього пера.

ps: yes, I also want to add the impression of Diamine Snow Storm ink which disappointed me a little. Pencil gray color is very nice and cool, but shimmer is disgusting. In ordinary writing, they are practically invisible, except in a magnifying glass, but at the same time they cloged ink channel (do not stopped) and ink flow is deteriorated, which is already insufficient for this nib.

Ось тепер все, всім пока!

Now that’s it all, bye bye!

18 Comments

 • 30.08.2021 Відповіcти

  ВАсилий

  А не планируете приобрести кастомный фидер для 742 или 743 от Flexible Nib Factory?

  • 30.08.2021 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Приветствую Василий! Уже приобрел оба для 742 но еще не тестировал. По результатам наверное и к 743 со временем приобрету.

 • 17.09.2021 Відповіcти

  Руслан

  Здравствуйте, Андрей!
  Подскажите, пожалуйста, а где Вам удалось приобрести такую ручку? После недавнего появления её обзора на Youtube от одного пользователя я попытался найти аналогичную, например, на eBay. Но не получилось.

  • 17.09.2021 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Приветствую Руслан!
   Это современная актуальная модель и с поиском ее на торговых площадках не должно быть проблем. Воспользуйтесь поиском по бренду и коду модели: “Pilot FKK-3000R-B-FA”. Я свою покупал именно на eBay.

   зы: только что проверил, есть как минимум 12 предложений.

 • 17.09.2021 Відповіcти

  Руслан

  Андрей, я вынужден принести Вам свои извинения за неточность: я перепутал модель 743 FA с той, которую Вы просто упомянули – 823 FA (которая Вам не нравится из-за прозрачного/полупрозрачного корпуса). Именно 823 FA я не нашёл на eBay, а по мнению автора ролика, она обладает своими особенностями. Наверное, по поводу 823 FA нет смысла к Вам приставать. Извините, что отвлёк.
  Но раз уж отвлёк, хочу поблагодарить Вас за весьма интересные обзоры. Мне очень нравится возможность с их помощью не только знакомиться с размерами/массой ручек, но и узнавать Ваше личное мнение об опыте письма ими, а также весьма познавательные факты об их истории. А особенно завораживают результаты того, как Вам удаётся доработать перья – очень интересно и наглядно. Наверное, вам скоро можно будет выпускать собственное “Полное руководство по ремонту и модернизации перьевых ручек”!
  За Ваши рисунки также спасибо. Я неспециалист и даже не знаю, как этот жанр называется, но мне очень приятно их разглядывать.

  • 17.09.2021 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Да, действительно 823и в данный момент все попропадали, но думаю это временно. Эта модель действительно сейчас на подъеме популярности во всех социальных сетях, вот и раскупили c перьями Falcon. Думаю стоит просто немного подождать. Или можно купить не на торговых площадках, а в известных онлайн-магазинах, где еще есть (правда это может быть несколько дороже). Коды для нее FKK-3MRP-BN-FA (коричневая полупрозрачная) и FKK-3MRP-TB-FA (черная полупрозрачная).

   По поводу особенностей 823 против 743: плунжерная система вмещает в себя существенно больше чернил, чем картридж или конвертер, но такая система гораздо сложнее в промывке после чернил – это раз, и перед письмом требует выполнения одной манипуляции – откручивания ручки плунжера на 0.5-1 оборот и соответственно закручивания после письма. Поэтому 743 мне видится более практичным, а уж в моем сценарии использования просто однозначно.

   Спасибо за похвалу, но думаю на книгу меня не хватит – все тянуть одному тяжело.

   Для рисунков жанра особого нет – это просто “графика”, а ручки это просто один из многих инструментов, как карандаш или лайнер.

   В остальном “добро пожаловать”, рад если помог в выборе!

 • 17.09.2021 Відповіcти

  Руслан

  Ваша эрудиция поражает. В свете вновь открывшихся обстоятельств перед приобретением такой ручки нужно крепко подумать…
  Спасибо!

 • 16.12.2021 Відповіcти

  Денис

  Подскажите, а где купить фидер к 743 с более обильной подачей чернил?

  • 16.12.2021 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Приветствую Денис.
   Flexible Nib Factory LLC

Leave a Comment

Error: Please check your entries!