putin looks at the war with Ukraine as heretics who “betrayed” the russian world. Ukraine looks at russia as an enslaver who has no other goals than enslavement. russia finds its pleasure in the slavery of others – it is their meaning of life. The entire philosophy of life in russia, as well as state policy, is permeated with fear as a key element in the organization of society. The lifelikeness and lovelikeness of Ukraine, its violent, cheerful soul directly contradicts the cult of death, which has acquired finished features in russia in the last two years.

путін дивиться на війну з Україною як з єретиками, які «зрадили» руський світ. Україна дивиться на росію як на поневолювача, який не має жодних інших цілей, крім поневолення. У рабстві інших росія знаходить своє задоволення, свій сенс життя. Вся життєва філософія росії, як і державна політика, пронизана страхом як ключовим елементом організації суспільства. Навпроти життєлюбність України, її буйна, весела душа прямо суперечать культу смерті, який набув закінчених рис у росії в останні два роки.

Ukraine is the only country in the world that first voluntarily renounced nuclear weapons and that today faces the threat of destruction by nuclear weapons only because it wants to be free. Today, Ukraine faces death because it was the idea of ​​the West that led it into a fight with Putin. It seems that Ukraine believes in this idea more than the West itself. And if Ukraine dies in this battle, then this will be the death of the West. And then the Ukrainians will be the last free people on Earth.

Україна – єдина країна у світі, яка спочатку добровільно відмовилася від ядерної зброї та яка сьогодні стоїть перед загрозою знищення ядерною зброєю лише тому, що хоче бути вільноюю Сьогодні Україна дивиться в обличчя смерті, бо до бою з путіним її привела ідея про Захід. Схоже, що Україна вірить у цю ідею більше за сам Захід. І якщо Україна загине у цій битві, то це і буде смерть Заходу. І тоді українці будуть останніми вільними людьми на землі.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

4 березня Держдума зібралася на позачергове пленарне засідання і запровадила відповідальність за поширення «відомо неправдивої інформації про діяльність Збройних сил РФ» та «дискредитацію використання російських військ». Покарання від штрафів до позбавлення волі на 15 років. Тобто навіть тому хто назве “спеціальную операцію” війною загрожує ув’ язненя на 15 років – ось так вона ціна “свободи слова”.

On March 4, the State Duma convened an extraordinary plenary session and introduced responsibility for disseminating “known false information about the activities of the russian armed forces” and “discrediting the use of russian troops.” Penalties from fines to 15 years in prison. That is, even those who call a “special operation” a war face up to 15 years in prison – that’s the price of “freedom of speech.”

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати.

Вольтер

Only those who did not know how to defend freedom, can lose their it.

Voltaire

Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її.

Джордж Бернард Шоу

Freedom means responsibility, which is why most people are afraid of it.

George Bernard Shaw

Неможливо досягти свободи в майбутньому, утискуючи її нині.

М. Бакунін

It is impossible to achieve freedom in the future by oppressing it today.

M. Bakunin

Влада — це зобов’язаність, свобода — відповідальність.

М. Ешенбах

Power is an obligation, freedom is a responsibility.

M. Eschenbach

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Окупаційні(російськи) війська вилучають та знищують українську літературу та підручники історії

◽В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи «воєнної поліції».

◽Найбільшу зацікавленість рф викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До «екстремістської» літератури відносять підручники історії України.

◽Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.

◽Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

Occupation (russian) troops seize and destroy Ukrainian literature and history textbooks

◽In the libraries of the temporarily occupied territories of Luhansk, Donetsk, Chernihiv and Sumy regions, the seizure of Ukrainian historical and fiction literature has begun, which does not coincide with the postulates of Kremlin propaganda. For this purpose, russian units of the “military police” were involved.

◽ Books on the history of Ukrainian Maidans, ATO / OOS, history of Ukrainian liberation struggles are of the greatest interest to the russian federation. Textbooks of Ukrainian history are referred to as “extremist” literature.

◽Occupiers have a whole list of names forbidden to be mentioned. Among them: Mazepa, Petliura, Bandera, Shukhevych, Chornovil. In the cities of Kreminna, Rubizhne (Luhansk region), Hrodna (Chernihiv region) there are cases of seizure of the book “The Case of Vasily Stus” by Vakhtang Kipiani.

◽Found books are confiscated, destroyed on the spot or taken away in an unknown direction.

 


 

Interview of a russian propagandist (<- link on Reddit) with real Mariupol residents [with English subtitles]

Інтерв’ю російського пропагандиста (<- посилання на Reddit) з реальними маріупольцями [з англійськими субтитрами]

 


 

Наприкінці поста трохи чорного гумору

At the end of the post a little black humor

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Перша армія світу перелякано спостерігає, як Друга армія світу просить грошей, їжу та сброю у Третьої армії світу щоби воювати проти Двадцять другої армії світу, і щоб все-ж такі взяти Ірпінь.

The First Army of the World is terrified to watch the Second Army of the World ask for money, food and weapons from the Third Army of the World to fight against the Twenty-second Army of the World, for to finally take Irpin.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!