Hi! In the absence of regular electricity, reviews now take twice as long. I’ve been dreaming about this model for several years, even contacted the local Pilot distributor last year, but to no avail, so after selling a few of my pens I decided to buy this pen, especially since I don’t know if I’ll ever get another chance to look at the current situation. But this is probably my last purchase in the world of fountain pens, because I decided to stop buying them. Of course, I will continue to do reviews for a while, because I still have pens that I bought earlier and did not have time to review. So let’s get to the review.

Привіт! За відсутності регулярної електрики огляди зараз займають вдвічі більше часу. Я вже кілька років мріяв про цю модель, навіть зв’язувався з місцевим представництвом Pilot минулого року, але все було марно, тож продавши декілька своїх ручок я прийняв рішення придбати цю ручку, тим паче що не відомо чи буде ще колись нагода дивлячись на текуче становище. Але, мабуть, це останнє моє придбання у світі ручок, тому що я вирішив припинити їх купувати. Звісно що огляди я ще деякий час буду робити, адже ще маю ручки які я придбав раніше та не встиг їх оглянути. Тож почнемо:

Pilot Custom 845 w|F nib (made in Japan) FKV-5MR-R-F

Це одна із двох найстарших моделей лінійки Custom та на відміну від молодших має циліндричну форму с плоскими навершями. Матеріал виготовлення корпусу смола чорного кольору з ебонітовими накладками яки покрити червоним Vermillion лаком уруші(нібито в три шари). Смола не прозора у світлі тому будем вважати її не драгоцінною)). Система заправки – картриджно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Pilot, та приймає усі типи конвертерів та картриджів свого бренду. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2х західне, відкриття/закриття за 1.5 обороту.

This is one of the two highest models of the Custom line and, unlike the younger ones, has a cylindrical shape with flat tops. The material of the body is black resin with ebonite overlays which covered  by red color Vermillion urushi varnish(allegedly in three layers). The resin is not (red)transparent in the light, so we will consider it not precious)). The filling system is cartridge-converter, of its proprietary Pilot format, and accepts all types of converters and cartridges of its brand. Cap on thread, 2-starts thread, opening/closing in 1.5 turns.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

З прикрас дизайну, до видатного сполучення чорного та червоного уруши, доєднуються золоті акценти кліпа та кілець.  На широке, позолочене кільце нанесено: ★ PILOT MADE IN JAPAN ★★ CUSTOM 845 URUSHI ★. Типова форма кліпу з кулькою має імпрінт Pilot.

From the elements of design, to the outstanding combination of black and red urushi colors, golden accents of the clip and rings are added. The wide, gold-plated ring have embossed: ★ PILOT MADE IN JAPAN ★★ CUSTOM 845 URUSHI ★. The typical shape of clip with ball at the end has the Pilot imprint.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Навершя має особливий дизайн з вмонтованим кільцем по периметру. А ще випадково з’ясувалась цікава особливість ковпачка – внутрішня поверхня біля краю оброблена матеріалом нагадуючи оксамит для того, щоб ковпачок не терся об корпус та не залишав неприємні сліди.

The cap top has a special design with a built-in ring around the perimeter. And by chance I saw, an interesting feature of the cap came to light – the inner surface near the edge is treated by material resembling velvet for not cap rub on body and does not leave unpleasant marks.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Для підкреслення преміальності, ручка укомплектована конвертером Con-70 з чорним лаковим покриттям на відміну від звичайного сталевого у молодших моделях.

For luxury look, the pen is complete by Con-70 converter with a black lacquer finish, in contrast to the usual steel in the other younger models.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Перо: Велике, золоте, 18 каратне перо Pilot 15 розміру. На перо нанесено типовий ажурний візерунок, в центрі якого розташовані PILOT, 18K 750, 15 та розмір кінчика <F>.  Ліворуч під візерунком розташований датакод – 522, що говорить про дату виробництва у травні 2022 року. На відміну від пер у 743 та 823 моделів, перо двохтонове. Модель 845 комплектується перами тільки F, M, B та ВВ розмірів. Нагадаю що 742 та 743 моделі мають найбільший вибір серед пер: EF (Extra Fine), F (Fine), SF (Soft Fine), FM (Fine Medium), SFM (Soft Fine Medium), M (Medium), SM (Soft Medium), B (Broad), BB (Double Broad), C (Coarse), PO (Posting), FA (Falcon), WA (Waverly), SU (Stub).

The nib: Large, solid gold, 18 carat Pilot 15 sized nib. The nib has a typical branded pattern with PILOT, 18K 750, 15 and nib size <F> in the center. On the left under the pattern is the data code – 522, which says about date of production in May 2022. Unlike the nibs in the 743 and 823 models, this nib is two-tone. Model 845 is complete by nibs of F, M, B and BB sizes. Let me remind you that the 742 and 743 models have the largest selection available nibs: EF (Extra Fine), F (Fine), SF (Soft Fine), FM (Fine Medium), SFM (Soft Fine Medium), M (Medium), SM (Soft Medium), B (Broad), BB (Double Broad), C (Coarse), PO (Posting), FA (Falcon), WA (Waverly), SU (Stub).

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 147мм, зі знятим ковпачком – 132.8мм. Діаметр корпусу – 12.7мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага – 23.6 г (тільки ручка без конвертера чи картріджа), а зі знятим ковпачком – 12.5 г. На пару грамів важче ніж Pilot Custom 743.

Overall dimensions of the tool: full length – 147mm, without cap – 132.8mm. Body diameter – 12.7mm, at the grip – 11.2mm. Full weight is 23.6 g (without CON-70 converter or cartridges), and without cap – 12.5 g . A couple of grams heavier than the Pilot Custom 743.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Перша модель Custom була представлена ​​ринку в далекому 1971 році та мала назву “Custom K”, але та модель мало була схожа на сучасну: вона була тонкою, в дусі тогочасного дизайну і мала інкрустоване перо, схоже на Sheaffer. А модель Custom 74 з’явилася на ринку в 1974 році. З приводу назви Custom На FPN є цілий тред присвячений теорії його появи і як варіант розглядався навіть синонім слова “Традиції”, але зрештою дійшли спільної думки, що це скорочення від слова “Сustomizable”. Просто особливості японської мови та вимови за фонемами роблять вимову іноземних слів неорганічно складними, і тому в японській мові прийнято робити зручні скорочення, наприклад Rumion (Toyota Scion) це скорочення від “roomy one”. Так що замість складної вимови customizable для японців набагато простіше вимовити “ka-su-to-mu” (Custom). А ось що спочатку вкладалося в поняття Сustomizable? – мабуть різні варіанти оформлення корпусів для даної моделі від дерева до нержавіючої сталі (stainless black stripes:)). На межі 80-х років початковий дизайн змінився і Pilot Custom став трохи схожим на Parker 75, один із представників Pilot Custom Grandee вже мною раніше був показаний. А дизайн до якого ми звикли зараз, уперше був представлений моделлю Pilot Custom 74 у 1992 році, з якого ввели сучасну нумерологію. Правду сказати була ще модель Pilot Custom 67 від 1985 року, але вона мала трохи відмінний дизайн, хоча форма була ідентична і за розміром трохи не вкладається в поточну лінійку бо розміром майже з 742 модель. Взагалі у серії CUSTOM дуже своєрідна нумерологія, яка може складатися з 2-х або 3-х цифр, так відповідно до документації компанії перші 2 цифри визначають роки появи моделі, а третя цифра повідомляє про стартову вартість. Так Custom 742, модель 1974 року із вартістю 20000єн, а 823 модель 1982 року із вартістю 30000єн. Найстарша модель лінійки (за винятком Urushi) – Custom 845, виготовлена ​​з ебоніту, була розроблена в 1984 році і коштувала 50000 ієн (після 1992 коли нумерологія була введена).
Ця серія розроблялася як максимально ефективна: – мінімум декоративної краси та максимум якості. На даний момент частина назви моделі “custom” якнайкраще характеризує цю лінійку, бо дана модель (як і 742) може комплектуватися 15 (!!!) різними типами пер від стандартних до спеціальних, включаючи гнучке перо Falcon (FA). У даній підродині, з ідентичним дизайном та аналогічною системою заправки знаходяться молодша модель Pilot Custom 74 з малим пером <5>, середня Pilot Custom 742 з <10> пером та старша модель Pilot Custom 743 з великим пером <15>, але є ще найстарші моделі з Custom’ів – Pilot Custom 845 Urushi та Pilot Custom Urushi з плоскими закінченнями та 15 і 30м розміром пера відповідно.

Minutes of history:
The first Custom model was introduced to the market back in 1971 and it was called the “Custom K”, but that model did not resemble the modern one: it was thin, in the design trends of the time and had an inlaid nib, similar to Sheaffer. Well, the Custom 74 model appeared on the market in 1974 but do not has a 74 number in model name. Regarding the name Custom on FPN have a thread on devoted to the theory of its appearance and even a synonym for the word “Tradition” was considered as an option, but in the end they came to the general opinion that this is an abbreviation for the word “Customizable”. It’s just that the peculiarities of the Japanese language and the pronunciation by phonemes make the pronunciation of foreign words inorganically complex, and therefore it is customary in the Japanese language to make convenient abbreviations, for example Rumion (Toyota Scion) is an abbreviation for “roomy one”. So instead of a complex “customizable” pronunciation for Japanese, it is much easier to pronounce “ka-su-to-mu” (Custom). Well, what was originally put into the concept of Customizable, probably different options for the design of bodies for this model from wood to stainless steel (stainless black stripes, eh? :)). At the turn of the 80s, the initial design changed and the Pilot Custom became a bit like the Parker 75, one of the Pilot Custom Grandee representatives had already been shown to me earlier. And the design we are used to now was first introduced by the Pilot Custom 74 in 1992, which introduced modern numerology. Truth be told, there was also a Pilot Custom 67 from 1985, but it had a slightly different design, although the shape was identical and in size does not fit a little into the current Custom line, since it is almost the size of a 742 model. In general, the CUSTOM series has a very peculiar numerology, which can consist of 2 or 3 digits, and according to the company’s documentation, the first 2 digits determine the years of the model’s appearance, and the third digit indicates the starting cost. So the Custom 742, a 1974 model with a cost of 20,000 yen, and an 823 model from 1982, with a cost of 30,000 yen. The toppest model in the line(exclude Urushi), the Custom 845, made of ebonite, was developed in 1984 and cost 50,000 yen (after 1992, when numerology was introduced).
This series was developed as the most effective: – minimum decorative beauty and maximum quality. At the moment, part of the model name “custom” characterizes this line in the best possible way, because this model (742) can be completed with 15 (!!!) different types of nibs from standard to special ones, including the flexible Falcon nib (FA). In this subfamily, with an identical design and a similar filling system, there are the younger Pilot Custom 74 small nib <5>, middle Pilot Custom 742 with <10> nib and higher Pilot Custom 743 with large nib <15>, but there is also the flagship from the Custom line are Pilot Custom 845 Urushi and Pilot Custom Urushi with flat tops and <15> and <30> nib size respectively.

ps: завдяки коментарю від Юрія та компанії Pilot, спростовую мої припущення що до розвитку лінійки Custom та публікую хронологію від компанії Pilot:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

Термін Custom сама компанія товмачить як “зроблено на замовлення”, тобто постійно змінюється залежно від попиту користувачів, хоча тлумачення від японських FPNers мені подобається більше))

ps: thanks to a comment from Yuri and the Pilot company, I refute my assumptions about the development of the Custom line and publish the timeline from the Pilot company:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

The term Custom is translated by the company itself as “made-to-order”(serve orders placed by users), that is, it constantly changes depending on user demand, although I like the interpretation from Japanese FPNers better))

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Цікаво що 845 та 743 моделі мають ідентичні та взаємозамінні секції, навіть секція від 742 підходить, а ось с ковпачками складніше. На корпус 845 можнf одягти ковпачок від 742 чи 743, а ось навпаки, ковпачок 845 на 743 та 742 одягти не можна.

It is interesting that the 845 and 743 models have identical and interchangeable sections, even the section from 742 is suitable, but it is more difficult with caps. It can put cap from 742 or 743 on the 845 body, but vice versa, can’t put 845 cap on 743 and 742.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Одна із небагатьох ручок яка з коробки писала дуже добро прямою стороною та не шкрябала  зворотньою. Спочатку я спробував, а потім вже розібрав для фотографування, то ж я тестував без втручання в налаштування.

One of the few pens that out from the box wrote very well by right side and did not scratch by reverse side. First I tried pen, and then I disassembled for photography, so I tested without interfering to nib settings.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,3мм, тобто це європейська EF, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,5мм. Зворотний бік не щкрябає та пише лінією в 0.3мм але дуже скудно. Перо має невеликий та дуже приємний фідбек, як тонкий смак у вина для знавців!))

The width of the line by the right side is 0.3 mm, that is, it is European EF, pressure allows to increase this line to 0.5 mm. The reverse side does not scratch and writes with line of 0.3 mm, but very dry and transparency. The nib has a small and very pleasant feedback, like the subtle taste of wine for connoisseurs!))

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

В решті решт: Що хочеться сказати – те що це один із тих випадків коли очікування справджується! Тобто я цілком не жалкую о придбанні, це дійсно чудовий і привабливий інструмент у всіх аспектах, яз зовнішньою красою так і по перу. Всіляко рекомендую цю модель тим паче що ціна зараз суттєво впала особливо як що купувати безпосередньо у Японії.

At the end: what I want to say is that this is one of those cases when the expectation comes true! That is, I do not regret the purchase at all, it is really a wonderful and attractive tool in all aspects, both in terms of external beauty and the nib. I highly recommend this model, especially since the price has now dropped significantly if you bought directly from Japan.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно, як що маю змогу, у першому додатку публікую як виглядає роздрібний комплект.

Traditionally, as I can, in the first addon I publish how is look retail set.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Біла тверда коробка з дуже цікавим візерунком, наче тюль.

A white hard box with a very gently pattern, like tulle.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Всередині ховається дерев’яний футляр. В моєму випадку був так щільно зроблений що я одразу не зрозумів де закінчується кришка та починається корпус і ще секунд 15-30 шукав де підчепити, щоб її відкрити))

A wooden case is hidden inside. In my case, it was made so tightly that I did not immediately understand where the cover cap is ends and body begins, and for another 15-30 seconds I was looking where hook it for open it))

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Всередині поролонова вставка, щоб ручка не пошкодилась при транспортуванні, та оксамитовий ложемент з червоного оксамиту.

Inside, there is a paralon insert so that pen is not damaged during transportation, and luxurious bed made from red velvet.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Ручка, додатково, була запаяна у целофановий пакет.

The pen was additionally sealed in cellophane bag.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Update 2:

Традиційно фотографія пера крупно. Traditionally, the magnify photo of the nib.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так ручка виглядає в моєї руці. Формат ідеальний та супер комфортний для використання без ковпачка.

This is how this pen looks in my hand. The format is perfect and super comfortable to use without posted cap.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Update 4:

В порівнянні з іншою доволі популярною моделлю схожого дизайну – Pelikan Souveren M800.

In comparison to another quite popular model of similar design – Pelikan Souveran M800.

Pelikan Souveran M800 vs Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Pelikan Souveran M800 vs Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Update 5:

Ще одне порівняння з іншими популярним, та моїми червоними улюбленцями: Pilot Custom 743 Dark Red, Montblanc Meisterstuck 146R Bordeaux, Wancher Dream Pen True Urushi Aka-Tamenuri.

Another comparison with other popular and my red favorites: Pilot Custom 743 Dark Red, Montblanc Meisterstuck 146R Bordeaux, Wancher Dream Pen True Urushi Aka-Tamenuri.

Pilot Custom 845 Vermillion, Pilot Custom 743 Deep Red, Montblanc Meisterstuck 146R Bordeaux, Wancher Dream Pene True Urushi Aka-Tamenuri. Lenskiy.org

Pilot Custom 845 Vermillion, Pilot Custom 743 Deep Red, Montblanc Meisterstuck 146R Bordeaux, Wancher Dream Pene True Urushi Aka-Tamenuri. Lenskiy.org

Update 6:

Наприкінці традіційно тестовий єскіз і сьогодні це Тетяна Чубар.

At the end is traditionally a test sketch and today it is Tetyana Chubar.

Tatyana Chubar, a self-propelled gun gunner. Lenskiy.org

Тетяна Чубар – військовослужбовиця з бригади виговців(58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського), колишній кондитер, нині наводчиця САУ. Їй 23 роки, вона блондинка та мати двох дітей. Дівчина стала відомою на всю Україну завдяки відео, яке всього за ніч стало вірусним і облетіло соцмережі та чати в телеграм-каналах яке вона зняла для родинного архіву. У лавах Збройних Сил з 2017 року. Служила спочатку в медроті, потім у реактивній батареї, а далі — вже в самохідному дивізіоні. У лютому цього року планувала поїхати навчатись на командира гармати, але потрібніше стало смалити ворога. Оскільки в Тетяни двоє дітей, їй пропонували перевестися з передової у спокійніше місце, проте жінка не погодилася. На її рахунку – більше десятка знищених ворожих цілей.

Tatyana Chubar, a self-propelled gun gunner. Lenskiy.org

Tetyana Chubar – a soldier from the Vyhovsk’s brigade(58th separate motorized infantry brigade named after Hetman Ivan Vyhovskyi), a former confectioner, now a self-propelled gunner. She is 23 years old, blonde and mother of two children. The girl became known throughout Ukraine thanks to a video that she filmed for the family archive, which became viral overnight and spread across social networks and chats in Telegram channels. In the ranks of the Armed Forces since 2017. She served first in a medical unit, then in a jet battery, and then in a self-propelled division. In February of this year, she planned to go to train to become a gun commander, but what she already knew was more important. Since Tatyana has two children, she was offered to transfer from the front line to a quieter place, but this woman did not agree. She has more than a dozen destroyed enemy targets to her credit.

Tatyana Chubar, a self-propelled gun gunner. Lenskiy.org

На цьому все! Слава Україні! Героям слава!

That’s all! Glory to Ukraine! Glory to heroes!

4 Comments

Leave a Comment

Error: Please check your entries!