Hello everyone! I haven’t done reviews for a long time, I even miss them a little, but today will be a very short review, because I already have quite a few reviews of this model, it’s just that it has small differences and is made for the French market.

Вітаю усіх! Давно вже не робив оглядів, навіть трохи засумував за ними, але сьогодні буде зовсім коротенький огляд, тому що у мене вже доволі багато оглядів на цю модель просто вона з невеличкими відмінностями та зроблена для французького ринку.

Montblanc Meisterstück 146 French edition (made in Germany) from 1994

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined at the time of its release. The body is made of black precious resin, which traditionally glows red on backlight. There is a striped ink window on the body like in modern LeGrand models. Cap on thread, 4-start thread, full closure in 1 turn. The sleeve of the piston mechanism is made entirely of metal (brass), unlike the previous 146.

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined в момент своєї появи. Корпус виготовлений із “дорогоцінної” смоли чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На корпусі є оглядове віконце для моніторингу чорнила, смугасте як у сучасних LeGrand. Ковпачок на різьбленні, різьблення 4х-західне, повне закриття за 1 оборот. Втулка поршневого механізму виконана вже повністю з металу (латунь), на відміну від попередніх 146.

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck№146 (без проміжку перед №). Кліп звичайний, масивний, з буртиком по канту, Pix ще немає на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено Germany(ліворуч від кліпу) та, увага, 6 циферний серійний номер(праворуч від кліпу DC112720), який використовувався лише кілька років починаючи з 1991/1992 поки не був змінений на сучасний з 2 літер та 7 цифр.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck№146 (without a space before the №). The clip is ordinary, massive, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked Germany (left of clip) and note, the 6-digit serial number (right of clip DC112720) which was only used for a few years from 1991/1992 until it was changed to the modern 2 letter with 7 digit serial number.

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Перо: велике золоте, двотонове перо, але на відміну від звичайних 18 каратне, значно м’якіше за сучасні, але не флексове. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18K, Montblanc, 750 та у хвостовій частині 146. Не було потреби розбирати перовий вузол, але бажаючи подивитись на французькі клейма можуть це зробити в попередньому огляді.

The nib: enough large solid gold, dualtone nib, but unlike the ordinary this one is 18 carat, a much softer then modern, but not flex. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18K, Montblanc, 750 and 146 in the tail. There was no need to disassemble this nib unit, but if anybody wants to look at the French marks, you can do it in the previous review.

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 142,75 mm, without cap – 125 mm. The diameter of the body is – 13 mm, at the grip – 11.2 mm. The weight of folded tool is – 29.8g, without cap – 19.7g. (5 g heavier than the earlier version with a brass-plastic sleeve)

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 142.75 мм, зі знятим ковпачком – 125 мм. Діаметр корпусу – 13мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага складеного інструменту – 29.8гр, зі знятим ковпачком – 19.7гр. (на 5 гр важче ніж більш рання верся з латунно-пластиковою втулкою)

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Нагадаю лише про те що модель 146 вперше була представлена у 1950 році, але у 1960 році виробництво було припинено. Однак через 13 років пошуку компанія знову повернулась до виробництва цієї моделі. Тож я пропоную грубі етапи розвитку цієї моделі з 1973 року.

 • 1973-1978 – двотонове перо 14C, корпус з блакитним віконцем, круглий ебонітовий фідер, навіть у перші 2 роки відомий телескопічний механізм.
 • 1977-1980 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня складова з пластику та латуні, Germany на кільце кліпу.
 • 1980-1985 – як у попередньому тільки з’являєтся надпис W.Germany на кільце кліпу.
 • 1985-1990 – монотонне перо 14K, корпус з сірим віконцем, двосплітовий ебонітовий фідер, втулка поршня повністю латунна, W. Germany на кільце кліпу.
 • 1987-1995 – двотонове перо 14K, смугасте віконце, ранній пластиковий T-фідер, Після об’єднання W.Germany змінюється на Germany, та з’являється перший тип нумерації HB (2 літери + 6 цифр)
 • з 1992 з’являється сучасна нумерація (2 літери + 7 цифр)
 • з 1994 з’являється сучасний пластиковий фідер та збільшується розмір корпусу зі 142 до 146мм(LeGrand) та зникає надпис №146 з кільця ковпачка.
 • з 1997 з’являється надпис Pix на зворотному боці кліпа
 • з 2000 року на кільці ковпачка додається Pix до Montblanc Meisterstück

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. I will only remind that the 146 model was first introduced in 1950, but in 1960 the production was stopped. However, after 13 years of searching new design, the company returned to the production this model. So I offer the view on rough stages of development of this model from 1973.

 • 1973-1978 – two-tone nib 14C, body with blue window, round ebonite feed, even in the first 2 years the famous telescopic piston mechanism.
 • 1977-1980 – 14K monotone nib, body with gray window, double-split ebonite feed, plastic and brass composite piston sleeve, Germany on clip ring.
 • 1980-1985 – as in the previous one, only the inscription W.Germany appears on the clip ring.
 • 1985-1990 – 14K monotone nib, body with gray window, double split ebonite feed, full brass piston bushing, W. Germany on clip ring.
 • 1987-1995 – 14K two-tone nib, striped window, early plastic T-feed, after Germany unification, W.Germany changes to Germany, and the first pens numbering type appears (2 letters + 6 digits)
 • since 1992, modern numbering has appeared (2 letters + 7 numbers)
 • since 1994, a modern plastic feed appears and the body size increases from 142 to 146 mm (LeGrand) and the inscription #146 disappears from the cap ring.
 • since 1997, the inscription Pix appears on the back of the clip
 • since 2000 Pix has been added to the Montblanc Meisterstück on the cap ring

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Інколи трапляються такі ситуації коли хтось з прихильників пера починає розповідати що він хотів би придбати якусь ручку. Потім починає нагадувати це частіше і частіше, потім  взагалі просить придбати та обслужити її, щоб вона працювала без проблем. Інколи з’являються навіть декілька охочих на одну модель. Але парадоксально, коли знаходиш ручку, обслуговуєш її, то бажаючи кудись зникають, чи у них раптово з’являються “обставини”. Цього разу сталось так само)). Але я не сумую, тому що це дійсно класна та надійна ручка.

Sometimes there are such situations when one of the fp’s fans begin to tell that he would like to buy some pen. Then starts reminding it more and more often, then generally asks to buy and service it so that it works without problems. Sometimes there are even several people interested by one model. But paradoxically, when you(I) find this pen, service and adjusted it, then they disappear somewhere, or “circumstances” suddenly appear. This time the same happened)). But I’m not sad because it’s a really cool and reliable fountain pen.

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,8 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.2мм яка відчувається вагомо гострою завдяки особливій фірмовій формі кінчика, але я це виправив. Прямою стороною лінія гладка з традиційно вологою подачею.

 The line width by right side is 0.4mm, and pressure allows to increase this line to 0.8mm. The reverse side is written with a line of 0.2 mm, which feels very crispy thanks to the special branded shape of the tip, but I fixed it. By the right side, the line is smooth with traditionally wet flow.

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

В решті решт: 100% це цікавий, напіввінтажний представник Montblanc 146. По-перше, має 18 каратне м’яке перо, по-друге – перехідний фідер з “мостом” який повністю задовільняє перо та має рівномірну подачу, по-третє, 6 значний цифровий номер, по-четверте – смугасте віконце, але це все ще 146 модель, а не LeGrand. Звісно різниця невелика, лише в 4 мм тож у руці навряд чи це буде помітно. В іншому це той самий, стабільний, надійний, відомий та впізнаний Montblanc Meisterstuck 146.

At the end: 100% this is an interesting, halfvintage Montblanc 146. Firstly, it has an 18-carat soft nib, secondly, a transition feed with a “bridge” that completely satisfies this nib and has an stable flow, thirdly, a 6-digit serial number, fourth is the striped ink window, but it’s still a 146 model, not LeGrand. Of course, the difference is small, only 4 mm, so it will hardly be noticeable in the hand. Otherwise, it is the same, stable, reliable, famous and recognizable Montblanc Meisterstuck 146..

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно фото пера крупно. Traditionally, magnify photo of the nib.

Montblanc 146 Meisterstuck 1994 French edition. Lenskiy.org

Update 2:

“Якщо болить серце – тобі, друже, поталанило” – Василь Стус – один із найвидатніших українських поетів, чий день народження святкували 6 січня.

“If your heart hurts – so you, my friend, lucky human” – Vasyl Stus is one of Ukraine’s foremost poets, whose birthday was celebrated on January 6.

Vasyl Stus as one of Ukraine's foremost poets. Lenskiy.org

Василь Стус, творчий псевдонім Василь Петрик — український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв’язень СРСР, дисидент, член Української Гельсінської групи, борець за незалежність України у XX столітті. Один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Учасник акції протесту в київському кінотеатрі «Україна» в 1965 році. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1991, посмертно), Герой України (2005, посмертно).
За переконання про необхідність збереження й розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської диктатури, його творчість була заборонена та частково знищена, а він сам був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув.
Стус почав писати вірші ще в студентські роки, а деякі його вірші з’явилися в журналах «Дніпро» і «Зміна» в 1963-5 роках. Через його діяльність в дисидентському русі його перша збірка віршів не була надрукована. Хоча він продовжував писати, поки перебував у в’язниці, КДБ систематично конфісковувало і знищувало його роботи. У 1976 році було знищено до 600 віршів і перекладів Йоганна Вольфганга фон Гете, Райнера Марії Рільке, Редьярда Кіплінга і Шарля Бодлера. Деякі вірші дивом збереглися і були вивезені контрабандою на Захід, де поезія Стуса з’явилася в декількох збірках.

Vasyl Stus as one of Ukraine's foremost poets. Lenskiy.org

Vasyl Stus was a Ukrainian poet, translator, literary critic, journalist, and an active member of the Ukrainian dissident movement. For his political convictions, his works were banned by the Soviet regime and he spent 13 years in detention until his death in Perm-36—then a Soviet forced labor camp for political prisoners, subsequently The Museum of the History of Political Repression—after having declared a hunger strike on September 4, 1985.
For his belief in the need to preserve and develop Ukrainian culture, he was repressed by the Soviet dictatorship, his work was banned and partially destroyed, and he himself was sentenced to a long stay in prison, where he died.
Stus began writing poetry as a student, and some of his poems appeared in the journals Dnipro and Zmina in 1963–5. Because of his activities in the dissident movement, his first collection of poems was not printed. Although he continued to write while he was incarcerated, the KGB systematically confiscated and destroyed his work. Up to 600 poems and translations from Johann Wolfgang von Goethe, Rainer Maria Rilke, Rudyard Kipling, and Charles Baudelaire were destroyed in 1976. Some poems miraculously survived and were smuggled out to the West, where Stus’s poetry appeared in several collections.

Vasyl Stus as one of Ukraine's foremost poets. Lenskiy.org

 


 

Василь Стус Vasyl Stus (translate by Alex Foreman)
Сто років як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії.
І глупа облягає ніч
пекельний край і крик пекельний.Сто років мучених надій,
і сподівань, і вір, і крові
синів, що за любов тавровані,
сто серць, як сто палахкотінь.Та виростають з личаків,
із шаровар, з курної хати
раби зростають до синів
своєї України-матері.Ти вже не згинеш, ти двожилава,
земля, рабована віками,
і не скарать тебе душителям
сибірами і соловками.

Ти ще виболюєшся болем,
ти ще роздерта на шматки,
та вже, крута і непокірна,
ти випросталася для волі,

ти гнівом виросла. Тепер
не матимеш од нього спокою,
йому ж рости і рости, допоки
не упадуть тюремні двері.

І радісним буремним громом
спадають з неба блискавиці,
Тарасові провісні птиці —
слова шугають над Дніпром.

A hundred years since Sich* went down.
Siberia. Cells in Solovkí**.
And dead of night wraps right around
A hellhole land and hellish scream.A hundred years of tortured dreams,
Of expectations, faith and blood
Of sons all branded for their love,
A hundred hearts like blazing beams.And from their bast shoes they grow up,
From cossack breeches on the plain,
From smokey huts slaves grow to sons
Of their one mother, their Ukraine.You will no longer perish, stout
Land sacked and slaved for centuries.
Oppressors cannot choke you out
With Siberias or Solovkís.

You are still suffering in pain,
Still ripped to bits and raggedy.
Already toughing and untame,
You have stood tall for liberty.

Your mother’s milk was anger. Now
You’ll get no peace from it. It will
Keep growing, growing, growing til
The prison doors at last go down.

As joyful stormy thunders roar
Lightning bolts from the sky. And words,
— Shevchenko’s*** prophesying birds —
Over the Dnipro’s waters soar.

VI.1963 *Sich – main encampment of the Ukrainian Cossacks until Catherine II ordered it destroyed
** Solovkí — the Solovkí islands were home to an infamous Soviet concentration camp that
bore their name.
***Ukraine’s national poet

 


 

О земле втрачена, явися
Бодай у зболеному сні
І лазурове простелися,
Пролийся мертвому мені!
I поверни у дні забуті,
Росою згадок окропи,
Віддай усеблагій покуті
І тихо вимов: лихо, спи!..
Сонця клопочуться в озерах,
Спадають гуси до води,
В далеких пожиттєвих ерах
Мої розтанули сліди.
Де сині ниви, в сум пойняті,
Де чорне вороння лісів?
Світання тіні пелехаті
Над райдугою голосів,
Ранкові нашепти молільниць,
Де плескіт крил, і хлюпіт хвиль,
І солодавий запах винниць,
Як гріх, як спогад і як біль?
Де дня розгойдані тарілі?
Мосянжний перегуд джмелів,
Твої пшеничні руки білі
Над безберегістю полів,
Де коси чорні на світанні
І жаром спечені уста,
Троянди пуп’янки духмяні
І ти — і грішна, і свята,
Де та западиста долина,
Той приярок і те кубло,
Де тріпалася лебединя,
Туге ламаючи крило?
Де голубів вільготні лети
І бризки райдуги в крилі?
Минуле, озовися, де ти?
Забуті радощі, жалі.
О земле втрачена, явися
Бодай у зболеному сні,
І лазурово простелися,
І душу порятуй мені.

Василь Стус

Leave a Comment

Error: Please check your entries!