Hello everybody! I do not consider myself a collector, but even I have pens that I do not use, but consider it necessary to have them. Mostly from these pens I need to service or customize other people’s pens, but there are also iconic pens. This model is just like that. I don’t remember how long I’ve had it, probably about 4-5 years (thanks to Serhiy!!!) and I kept trying to do review, but every time I put it off for some reason. But now her time has come and there was a reason for that))

Всім привіт! Я не вважаю себе колекціонером, але навіть у мене є ручки якими я не користуюсь, але вважаю за потрібним їх мати. Здебільшого це ручки яки мені потрібні для обслуговування чужих ручок на замовлення, але є і культові ручки. Як раз до такої і відноситься ця модель. Я вже не пам’ятаю скільки вона у мене, мабуть, приблизно 4-5 років(дякуючи Сергію!!!), та я постійно намагався зробити огляд але кожного разу чомусь відкладав. То ж зараз прийшов її час і на то є причина))

rOtring 600 Gold (made in Germany) R502 681

Форма цієї ручки доволі складна для опису та в загальному плані вона являє собою 6 кутник у профілі та майже повторює відомий механічний олівець який був таким бажаним для бога тьох інженерів та архітекторів. В першому каталозі я знайшов згадку на те що корпус виконано із латуні та покрито матовим хромом(є ще друга модель з чорнінням). Система заправкикартриджно-конвертерна стандарту Інтернешнл (international). Ковпачок на терті.

The shape of this pen is quite difficult to describe, but in general it is a hexagonal in profile and almost repeats the well-known mechanical pencil, which was desired by many engineers and architects. In the first catalog, I found a reference to the fact that the body is made of solid brass chrome finished in matte silver (also was a second model with matte to black). The filling system is a cartridge-converter of the international format. The cap on friction.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

З обох сторін корпуса перед пласкими навершями та секція виконана з насічками характерними до професійних механічних олівців. Також на торці ще е гумове кільце для утримання ковпачка коли він натягнутий ззаду. Кліп виконано в мінімалістичному стилі та кращих традиціях Баугауз, хоча трохи нагадує перші кліпи початку минулого сторіччя. На ковпачок нанесено червоною фарбою назва моделі rOtring 600, а на кліпу тільки тиснення бренду rOtring.

On both sides of the body, before flat tops and on the section are placed notches characteristic of professional mechanical pencils. There is also a rubber ring on the end for better hold cap when posted. The clip is made in minimalist style in the best Bauhaus traditions, although it is a bit reminiscent of the first clips of the beginning of the XX century. The name of the rOtring 600 model is applied in red paint on the cap, and just rOtring the embossing on the clip.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Перші моделі комплектувались багатьма різними перами, тому компанія застосувала прикольний механізм позначення. Задня частина обертається, як у механічному олівці, тому можна виставити якій тип пера встановлю зараз: EF, F, M, OM, B, OB, BB та L(це зворотний облік).

The first models were complete with many different nibs, so the company used a cool marking mechanism at the end of the body. The back part rotates, like in a mechanical pencil, so it can be chosen which type of nib installed now: EF, F, M, OM, B, OB, BB and L(reverse oblique for left-hander).

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Навершя ковпачка прикрашено позолоченим 23К медальйоном та фірмовим червоним гумовим кільцем (rot ring). Пластиковий стакан секції має ключі для правильного монтування фідера та пера.

The top of cap is decorated with 23K gold-plated medallion and brander red rubber ring (rot ring). The plastic collar has keys for correct mounting the feed with nib.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Перо: маленьке, золоте, 18К, монотонне та абсолютно жорстке перо. На перо зверху нанесено лише 18K та 750 проба золота. На ліву грань нанесено ім’я бреду – rOtring, а на праву – розмір F. Перо з фідером у секцію монтується на терті та має невеличкі вушка для позиціонування на фідері.

The nib: small, solid gold, 18K, monotone and absolutely hard nib. Only 18K and 750 gold samples is applied to the top of the nib. The name of brand placed on the left side – rOtring, and on the rightF is a size of tip. The nib with feed mounted in section on friction, but nib have small ears at the end for right positioning.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Формою перо трохи нагадує славнозвісні Монбланівськи пера Wing з 50х.

The shape of this nib is a bit reminiscent of the famous Montblanc Wing nibs from the 50s.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

The overall tool dimensions: folded length – 140,6 mm, without cap – 125,2mm, body diameter – 10,2 mm(on faces) and 11,7(on edges), at the grip – 8.9mm. The full weight is 39,8g(w/o cartridge/converter), and without cap – 24,4g.

Загальні розміри інструменту: повна довжина у складеному стані 140,6 мм, при знятому ковпачку – 125,2 мм, діаметр корпусу – 10,2 мм(по граням) та 11,7 (по ребрам), в районі хвату – 8.9мм. Вага всього інструменту – 39,8 г(без конвертера та картриджа), а без ковпачка – 24,4 г.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Компанія була заснована у 1928 році як Tintenkuli Handels GmbH. Першим продуктом компанії був Tintenkuli – це так звана стилографічна ручка, у якої замість пера знаходилася сталева трубка, в якій була розташована голка з поплавком. В Америці вже вироблялися і продавалися такі ручки, але в Європі це було новиною. Сучасне ім’я компанії походить від словосполучення “rot ring” (червоне кільце) – яке було фірмовою фішкою від початку і до цього дня та розташовується в одному і тому ж місці, на стику бареля з грипом. Сама ж назва, як ім’я компанії (торгова марка) rOtring, офіційно було введено на початку 70-х.
Хоча стилографи не наблизилися за популярністю до пір’яних ручок, проте вони стали прототипами рапідографів (Rapidograph) представлених Ротрингом в 1953. Ці інструменти практично замінили пера в технічному малюванні, кресленні та проєктування ставши де-факто стандартом. Рапідографи, як і раніше, виробляються і сьогодні, як Rotring’ом, так і Koh-i-Noor’ом.
Поява у 1990-х роках комп’ютерного проєктування (CAD) суттєво змінила потреби та позицію Ротринга змусивши взятися за виробництво інших суміжних інструментів: пір’яні ручки, олівці, маркери.
У 1998 році Rotring був куплений компанією Sanford, яка спеціалізувалася на графічних інструментах, а з 1992 входила до складу корпорації Newell Rubbermaid Inc.

На цей час Ротринг виробляє кілька лінійок продуктів: 1) Rapidograph, Isograph – технічні ручки і чорнило до них; 2) Art Pen – власне чорнильні ручки для письма та каліграфії з чорнилом до них; 3) Rapid Pro – механічні олівці та стрижні до них; 4) Tikky – кулькові ручки, маркери, олівці, стрижні та гумки (побутова канцелярія); 5) Precision – спеціальне вимірювальне обладнання та інструменти (компаси, рулетки, транспортири, спеціальні шаблони).

Стосовно цієї моделі rOtring 600 яка була анонсована у 1989 році. Ця лінійка була представлена в двох кольорах сріблястому та чорному, а окрім перових ручок  ще був доступний механічний олівець, кулькова ручка, ролер та триколірна ручка 3 в 1. В перших каталогах у описах були в наявності всі пера від EF до L, але у каталозі 1996 року модельний ряд перових ручок мав лише пера EF, F, M та B, хоча окремо можна було придбати секції з повним переліком пер. Окрім моделі rOtring 600 Gold яка мала позолочені акценти та золоте перо, ще була звичайна модель rOtring 600 зі сталевими перами. Трохи згодом, наприкінці 90(1998?), модель rOtring 600 була знята з виробництва та замінена моделлю rOtring Newton, але у 2018  була перевидана з механічним олівцем японського виробництва.

Moments of history:
The company was founded in 1928 as Tintenkuli Handels GmbH. The first product of the company was Tintenkuli – a so-called stylographic pen, which instead of a nib had a steel tube with needle and float. Such pens were already produced and sold in America, but in Europe it was news. The modern name of the company comes from the phrase “rot ring” (red ring) – which has been a trademark from the beginning to this day and placed(mostly) in the same place, between section and barrel. The name itself, as the name of the company (trademark) rOtring, was officially introduced in the early 70s.
Although stylographs did not come close in popularity to fountain pens, they became prototypes of rapidographs presented by Rotring in 1953. These tools practically changed fountain pens in technical drawing, drafting and design, becoming the de facto standard. Rapidographs are still produced today, both by Rotring and Koh-i-Noor.
The release of computer-aided design (CAD) in the 1990s significantly changed Rotring’s business, forcing him to start producing other related tools: fountain pens, pencils, rollers, markers.
In 1998, Rotring was bought by the Sanford company, which specialized in graphic tools, and since 1992 was part of the Newell Rubbermaid Inc. corporation.

Currently, Rotring produces several lines of products: 1) Rapidograph, Isograph – technical pens and ink for them; 2) Art Pen – actual fountain pens for writing and calligraphy with ink for them; 3) Rapid Pro – mechanical pencils and rods for them; 4) Tikky – ballpoint pens, markers, pencils, rods and erasers (household stationery); 5) Precision – special measuring equipment and tools (compasses, tape measures, protractors, special templates).

Regarding this rOtring 600 lines which was announced in 1989. This line was presented in two colors, silver and black, and in addition to fountain pens, a mechanical pencil, ballpoint pen, roller pen, and 3-in-1 Trio-pen were also available. In the first catalogs, all nibs from EF to L were available in the descriptions, but in the catalog In 1996, the fountain pen lineup had only EF, F, M, and B nibs, although sections with full rating of nibs could be purchased separately. In addition to the rOtring 600 Gold model, which had gold-plated accents and solid gold 18K nib, there was also a regular rOtring 600 model with stainless steel nibs. A little later, in the late 90s(1998?), the rOtring 600 model was discontinued and replaced by the rOtring Newton model, but in 2018 it was re-released with Japanese-made mechanical pencil.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Я вже декілька разів розбирав цю ручку та фотографував для огляду, а потім збирав та відкладав, але жодного разу нічого додатково не робив. Судячи з вушок на секції, ручка майже нова, тож можна припустити що з коробки вона писала так само: прямою стороною дуже гладко, а зворотний бік підшкрябував.

I’ve disassembled this pen several times and photographed it for review, then put it back and away, but never did anything. Judging by the lugs on the section, the pen is almost new, so it can be assumed that this nib was written in the same way as from the box: very smooth by right side and much scratchy by reverse side.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Ширина ординарної лінії прямою стороною становить  0.4 мм. Зворотний бік дає тонкішу лінію  0.2 мм завширшки. Перо навіть не пружне тож тиск лише посилює потік чорнила і лінія стає більш вологою та насиченою(~ 0,6 мм).

The width of the ordinary line by the right side is – 0.4 mm. The reverse side gives a thinner line 0.2 mm wide. This nib is not even elastic, so the pressure only increases the flow of ink and makes the line wet and saturated (~ 0.6 mm). 

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

В решті: Попри те що декілька виробників мали схожі 6 гранні дизайни, мені дуже подобається зовнішньо ця ручка, мабуть, тим що вона по справжньому схожа на механічний олівець. А  ще мені дуже подобаються дрібні, але стильні елементи, як золотисте навершя, червона стрічка, маркування розміру пера, особливо в цьому сріблястому кольорі корпусу. Як ручка цей інструмент дуже звичайний і не цікавий, але на цей дизайн дуже приємно дивитись та мати у себе)).

At the end: despite the fact that several manufacturers had similar hexagonal designs, I really like the appearance of this pen, probably because it really looks like a mechanical pencil. Also, I really like the small but stylish elements like the gold top, the red circle, the nib size knob, especially in this silver body color. As a pen/nib, this tool is very ordinary, boring and not interesting, but this design is very pleasant to look at and to have in collection)).

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Update 1:

У мене немає повного набору з цього комплекту, але у мене є фірмовий футляр який, на мій погляд, заслуговує окремої уваги. Мабуть, це один із найкращих та функціональних фабричних футлярів. Зроблений із пластику, але всередині має текстильну обробку, та у кришці м’яку подушку яка запобігає пошкодженню.

I don’t have a complete retail set, but I have a branded case that I think deserves special attention. This is probably one of the best and most functional factory cases. It is made of hard plastic, with textile soft inside and soft cushion on the cover that prevents damage..

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Кришка складається з двох частин, та маленька (права) частина може бути відкрита окремо щоб подивитись що зараз лежить всередині.

The up cover consists of two parts, and the small (right) part can be opened separately to see what is currently inside.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Update 2:

Збільшене фото пера. The magnify of the nib.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так ручка виглядає в моїй руці. This is how the pen looks in my hand.

rOtring 600 Gold 18K F. Lenskiy.org

Update 4:

А на завершення тестовий ескіз воїна захищаючого вільну Україну. На жаль я не знаю його прізвища та історії, я побачив це обличчя на фотографії фотожурналіста Сергія Пильника (@sergeypylnyk) і воно мене зачепило.

And finally, a test sketch of a Warrior of the Armed Forces of Ukraine who defending free Ukraine. Unfortunately, I do not know his last name and history, I saw this face on a photo of photojournalist Serhiy Pylnyk (@sergeypylnyk) and it touched me.

Warrior of the Armed Forces of Ukraine. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Warrior of the Armed Forces of Ukraine. Lenskiy.org

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Warrior of the Armed Forces of Ukraine. Lenskiy.org

 


 

Update 13.02.2023:

А ось візуадбне порівняння з іншими 6 граними ручками яки у мене ще є: Y-Studio Brass Portable, Caran d’Ache Ecridor Chevron, rOtring 600 Gold  та rOtring Newton.

And here’s visual comparison with the other hexagonal pens I still have: Y-Studio Brass Portable, Caran d’Ache Ecridor Chevron, rOtring 600 Gold and rOtring Newton.

YStudio Brass Portable, Caran d'Ache Ecridor Chevron, rOtring 600 gold, rOtring Newton. Lenskiy.org

YStudio Brass Portable, Caran d'Ache Ecridor Chevron, rOtring 600 gold, rOtring Newton. Lenskiy.org

YStudio Brass Portable, Caran d'Ache Ecridor Chevron, rOtring 600 gold, rOtring Newton. Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!