Hello to everyone! I decided to make an unusual for me post. Firstly, all sketches are not made by fountain pens, and secondly, you are probably used to the fact that I draw mostly portraits lately, but here are not portraits at all. This post can be considered as an addon to a small review of gel pens.

Вітаю всіх! Вирішив зробити не звичний для себе пост. По-перше, всі малюнки виконані не перовими ручками, а по-друге, мабуть, ви звикли що я малюю переважно портрети останнім часом, а тут ось зовсім не портрети. Цей пост можна розглядати як додаток до невеличкого огляду гелевих ручок.

Uzhhorod is a city on the river Uzh in western Ukraine.

То що я вам можу сказати про Ужгород? – це просто неймовірне місто особливо весно. коли квітне сакура, яке просто закохує в себе з першого погляду.З’ясувалось що я просто обожнюю такі маленькі та затишні місця у старовинному Європейському вбранні.Сподіваюсь мені вдалось передати ці відчуття через свої малюнки.

Як я писав раніше в огляді гелевих ручок, у мене з собою не було перових ручок і я давно вже планував спробувати малювати на крафтовому папері, тож я придбав декілька ручок і цей альбом. Але я так і не встиг повністю його заповнити ескізами. У грудні минулого року, під час блекауту я мав достатньо часу, щоб заповнити порожні сторінки, а от монтаж відео та рішення надрукувати листівки зайняли набагато більше часу. Но зараз я можу сказати що все заплановане я виконав, тож можу опублікувати цього поста.

ps: до речі добре що я не малював у цьому альбомі перовими ручками, бо крафтовий папір дуже агресивний та абразивний, мені було б боляче пошкодити свої улюблені пера.

So, what can I tell you about Uzhhorod? – it’s just an incredible city, especially in spring, when the cherry blossoms bloom, which makes you fall in love at first sight. It turned out that I just adore such small and cozy places in old European clothes(style). I hope I managed to convey these feelings through my drawings.

As I wrote before in the gel pen review, I didn’t have any fountain pens with me and I had been planning to try drawing on kraft paper for a long time, so I bought some pens and this album. But I didn’t have time to completely fill it with sketches. Last December, during the blackout, I had enough time to fill in the blank pages, but editing the video and deciding to print the postcards took much longer. But now I can say that I have completed everything planned, so I can publish this post.

ps: by the way, it’s good that I didn’t draw by fountain pens in this album, because kraft paper is very aggressive and abrasive, it would hurt me to damage my favorite nibs.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Волошина 32, погляд зі сторони біологічного факультету УжНУ

32 Voloshins street, view from the Faculty of Biology of UzhNU

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


 

Ужгород (угор. Ungvár, словац. Užhorod, рум. Ujgorod, нім. Uschgorod) — місто на річці Уж в Закарпатській області України, центр Ужгородської міської громади та Ужгородського району. Розташоване за 811 км від Києва, на кордоні зі Словаччиною.
Місто біля підніжжя Карпат є найменшим обласним центром країни, проте має багату й давню історію. Засноване у IX столітті. Воно опинилося під владою Угорщини, а пізніше — Австро-Угорщини. Було довгий час фортецею роду Другетів. Ужгород розвивався як промисловий та культурний центр Закарпаття. У 1919 році був столицею Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини, 1945-го перейшов до УРСР, з 1991-го — в складі незалежної України.
Серцем Ужгорода є його замок, численних туристів також приваблюють костел, синагога та резиденція єпископа. У 1646 році під егідою Ватикану проголошено Ужгородську унію та утворено греко-католицьку церкву на Закарпатті.
Повідомлення Аль-Ідрісі у 1154 р. є найдавнішим письмовим джерелом, в якому згадується Ужгород. Як свідчать історичні документи, місто з часу свого першого згадування фактично до кінця Першої світової війни мало лише одну назву: Унґвар (видозміни: Гункбар, Гунґвар, Онґвар). Саме слово складається з двох частин: «Унґ» і «вар». Що стосується другої з них, тут вчені одностайні, позаяк слово «вар» в угорській мові означає «укріплення, фортеця, замок» (в угорську мову воно потрапило з іранської). Також великі дискусії викликає етимологія слова «Унґ». У 1860 році один з перших істориків міста Карой Мейсарош (1821—1890) стверджував, що «Унґ» нібито означає «швидкий». Тим часом для визначення вказаного поняття в слов’янських мовах вживаються зовсім інші слова. Один з дослідників Еде Маукс, спираючись на те, що серед кочівних тюркських народів вожді племен називалися «онґ», і оскільки, відповідно до історичних праць угорського автора Аноніма (поч XIII ст.) Арпад — один з вождів древніх угрів наприкінці IX — на початку X століть — захопив Ужгород, то і фортеця (місто) отримала назву «Онґвар» («Унґвар»). Однак, як з’ясувалося, Арпад мав титул «юлі» або «Дюли» (з чого пізніше виникло власне ім’я Дюла), а не «онґ». Не підтверджується й припущення Пала Ясої, що ця назва походить від імені посла східно-римського імператора Феодосія Онегеса, спрямованого до короля гунів Аттіли (V ст.). Іван Раковський вважав, що назва Унґвар більш слов’янська, ніж Ужгород, і походить від таких слів, як Уґ (Унґ), що означає Південь (річка Унґ (Уг словацькою) мовою — Уж, тече на південь) і слова «твар» (творити, твердиня, фортеця), з якого випала буква «т» і воно отримало форму вар. У першій половині XIX ст. видатний славіст Павел Шафарик (1795—1861) штучно з назви Унґвар утворив назву Угвар. З цієї назви пізніше була зроблена калька «Оуґгород». Паралельно з цим викладач Ужгородської духовної семінарії Андрій Балудянський (1807—1853) створив форму «Унґоград», переклавши угорське слово «вар» (замок, укріплення) на слов’янське «град», однак жодна назва не прижилася. У середині XIX ст. нарешті з’являється і назва Ужгород. Виникло воно під впливом підйому національних рухів руського населення краю, особливо в часи угорської революції 1848—1849 рр.. Кому належить авторство у створенні цієї назви, поки невідомо, проте існують уявлення, яким чином воно утворено. Замість елементу «Унґ» вжито слово «Уж», а угорське «вар» («замок, фортеця») перекладено слов’янським словом «город». Нова назва міста — «Ужгород» — у той час не прижилася. Нею спорадично користувалися до кінця 1860-х років лише деякі з представників місцевої інтелігенції (наприклад, Олександр Духнович). Населення ж краю, як писав у 1869 році І. Раковський «з недорозумінням звертається до священиків з питанням. Що це за місто Ужгород, де воно?». Про неї згадали лише після Першої світової війни, коли Закарпаття відійшло до Чехословаччини і нова влада вирішила слов’янізувати назви міст та сіл краю. З того часу, за винятком короткого періоду (1938—1944), коли Закарпаття входило до складу Угорщини, офіційно вживається назва Ужгород.

ps: У 2022 році, з початком російського вторгнення в Україну до Ужгорода стала прибувати велика кількість вимушених переселенців з регіонів України, де велися активні бойові дії. Станом на квітень, таких людей у місті проживало близько 50 000 при власному населенні близко 115 000. Згідно з опитуваннями, проведеними Соціологічною групою «Рейтинг» у 2017 році, українською вдома розмовляли 68% населення міста, російською — 1%, українською та російською в рівній мірі — 15%, українською та іншою мовою в рівній мірі – 14%. Хоча у квітні, в центрі міста, переважно було чути(нажаль) російську мову:((, але підтверджую, що місцеве населення дуже добре володіє українською мовою і охочке нею користуєтся – і це, звісно, добре!

Uzhhorod (Hungarian: Ungvár, Slovak: Užhorod, Romanian: Ujgorod, German: Uschgorod) is a city on the Uzh River in the Zakarpattian region of Ukraine, the center of the Uzhhorod urban community and the Uzhhorod district. Located 811 km from Kyiv, on the border with Slovakia.
The city at the foot of the Carpathians is the smallest regional center of the country, but it has a rich and ancient history. Founded in the 9th century. It came under the rule of Hungary, and later – Austria-Hungary. It was a stronghold of the Druget family for a long time. Uzhhorod developed as an industrial and cultural center of Transcarpathia. In 1919, it was the capital of Subcarpathian rus as a part of Czechoslovakia, in 1945 it became part of the Ukrainian SSR, and since 1991 it has been part of independent Ukraine.
The heart of Uzhhorod is its castle, numerous tourists are also attracted by the church, synagogue and bishop’s residence. In 1646, under the auspices of the Vatican, the Uzhhorod Union was proclaimed and the Greek Catholic Church was formed in Transcarpathia.
The noted of Al-Idrisi in 1154 is the oldest written source that mentions Uzhhorod. According to historical documents, from the time of its first mention until the end of the First World War, the city had only one name: Ungvar (changes: Gunkbar, Gungvar, Ongvar). The word itself consists of two parts: “Ung” and “var”. As for the second of them, here scientists are unanimous, since the word “var” in Hungarian means “fortification, fortress, castle” (it got into the Hungarian language from Iranian). Also, the etymology of the word “Ung” causes great debate. In 1860, one of the first historians of the city, Karoi Meysaros (1821-1890), claimed that “Ung” supposedly means “quick”. Meanwhile, completely different words are used to define this concept in Slavic languages. One of the researchers, Ede Mauks, based on the fact that among the nomadic Turkic peoples, tribal leaders were called “Ong”, and since, according to the historical works of the Hungarian author Anonymous (beginning of the 13th century), Arpad is one of the leaders of the ancient Hungarians at the end of the 9th – at the beginning 10th century – captured Uzhhorod, then the fortress (city) was named “Ongvar” (“Ungvar”). However, as it turned out, Arpad had the title “Yuli” or “Dyula” (which later gave rise to the proper name Dyula), not “Ong”. Pal Yasoi’s assumption that this name comes from the name of the ambassador of the Eastern Roman emperor Theodosius Oneges, sent to the Hun king Attila (V century) is also not confirmed. Ivan Rakovsky believed that the name Ungvar is more Slavic than Uzhhorod and comes from words such as Ug (Ung), which means South (the river Ung (Ug in the Slovak language – Uzh, flows south) and the word “creature” (“Tvar” – “tvoryty”, makes, create), from which the letter “t” fell out and it received the form var. In the first half of the XIX century. the outstanding Slavologist Pavel Shafarik (1795-1861) artificially created the name Ugvar from the name Ungvar. This name was later used as a tracing paper called “Ougghorod”. At the same time, Andriy Baludyanskyi (1807-1853), a teacher of the Uzhhorod Theological Seminary, created the form “Ungograd”, translating the Hungarian word “var” (castle, fortification) into the Slavic “grad”, but no name stuck. In the middle of the 19th century finally the name Uzhhorod appears. It arose under the influence of the rise of national movements of the russian population of the region, especially during the Hungarian revolution of 1848-1849. Who is responsible for the creation of this name is still unknown, but there are ideas as to how it was formed. Instead of the element “Ung” the word “Uzh” was used, and the Hungarian “var” (“castle, fortress”) was translated by the Slavic word “horod”. The new name of the city – “Uzhhorod” – did not catch on at that time. It was sporadically used until the end of the 1860s by only some representatives of the local intelligentsia (for example, Oleksandr Dukhnovych). The population of the region, as I. Rakovsky wrote in 1869, “asks the priests with a misunderstanding. What kind of city is Uzhhorod, where is it?”. It was mentioned only after the First World War, when Zakarpattia was transferred to Czechoslovakia and the new government decided to Slavicize the names of the towns and villages of the region. Since that time, with the exception of a short period (1938-1944), when Zakarpattia was part of Hungary, the name Uzhhorod has been officially used

ps: In 2022, with the beginning of the russian invasion of Ukraine, a large part of forced migrants from regions of Ukraine where active hostilities were taking place began to arrive in Uzhhorod. As of April, about 50,000 such people lived in the city, with a population of about 115,000. According to surveys conducted by the Sociological Group “Rating” in 2017, 68% of the city’s population spoke Ukrainian at home, russian – 1%, Ukrainian and russian at home equally – 15%, Ukrainian and another language equally – 14%. Although in April, in the center of the city, mostly russian was heard (unfortunately):((, but I confirm that the local population knows the Ukrainian language very well and uses it willingly – and that, of course, is very good!


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Волошина 5, погляд на Римо-католицький костел св.Юрія

Voloshina Street 5, view of the Roman Catholic Church of St. Yuri

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Лучкая 13

13 Luchkaya Street

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Капітульна 5

5 Kapitulna Street

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

площа Жупанатська 2, закарпатський обласний художній музей ім. Йосипа Бокшая

З 1979 року музей розташовується у приміщеннях колишнього будинку правління Ужанського комітату (1809 р.). У фондах музею нараховується понад 9 тисяч експонатів. Тут зібрані твори живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва.
1990 року музею присвоєно ім’я народного художника СРСР Йосипа Бокшая (1891—1975).
Будинок правління Ужанського комітату створений у стилі пізнього бароко та знаходиться на площі Жупанатській. Будинок був збудований безпосередньо для потреб адміністрації Ужанського комітату, де вона й розміщувалася до Першої світової війни. Але це приміщення стало також і осередком культурного та суспільного-політичного життя міста, тут проводилися різноманітні урочистості, зустрічі, театральні вистави тощо. За окремими даними, 1840 року до лівого крила будинку було добудовано комітатську в’язницю і каплицю для в’язнів. Інформації щодо місця розташування каплиці немає і, за припущеннями, це могла бути будівля вглибині двору.
6 січня 1852 року у Комітатському будинку відбувся благодійний вечір, на якому місцевий театральний гурток представив виставу «Шаріка, або Сільська простота». На зібрані кошти було куплено перші дванадцять ліхтарів, що започаткували вуличне освітлення Ужгорода.
10 лютого 1878 року, на засіданні Ужанського культурного товариства у Будинку жупанату, одним із його членів, Лойошем Зеканем, всім присутнім вперше було продемонстровано роботу телефонного апарату.

2 Zhupanatska Square, Zakarpattian Regional Art Museum named after Joseph Bokshaya

Since 1979, the museum has been located in the premises of the former building of the board of the Uzhan Committee (1809). The museum has more than 9,000 exhibits. Works of painting, graphics, sculpture, decorative and applied art are collected here.
In 1990, the museum was named after the People’s Artist of the USSR Yosyp Bokshay (1891-1975).
The building of the board of the Uzhan Committee was created in the late Baroque style and is located on Zhupanatska Square. The building was built directly for the needs of the administration of the Uzhan Committee, where it was located until the First World War. But this room also became the center of cultural and social and political life of the city, various celebrations, meetings, theatrical performances, etc. were held here. According to some sources, in 1840, a county prison and a chapel for prisoners were added to the left wing of the building. There is no information about the location of the chapel and, according to assumptions, it could be a building deep in the yard.
On January 6, 1852, a charity evening was held in the Committee House, at which the local theater group presented the play “The Ball, or Rural Simplicity.” The first twelve lanterns were purchased with the collected funds, which started the street lighting of Uzhhorod.
On February 10, 1878, at the meeting of the Uzhan Cultural Society in the County Hall, one of its members, Loyosh Zekan, demonstrated the operation of the telephone to all present for the first time.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Зараз мені важко точно визначити місце цього ескізу, але я припускаю що воно знаходиться десь на вулиці Волошина.

Now it is difficult for me to determine the exact location of this sketch, but I assume that it is located somewhere on Voloshin street.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Площа Евгения Фенцика, 2-6 (театральна площа), кав’ярня “кавовий двір”.

2-6 Evgeniy Fentsyk Square (Theatre Square), “Coffee Yard” coffee shop.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вид на набережну Незалежності з пішохідного мосту.

View on the Independence embankment from the walks bridge.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Закарпатська обласна філармонія.

Ужгородська синагога — хоральна синагога ортодоксальної громади євреїв-ашкеназі в м.Ужгород. Побудована за проєктом архітекторів Дюли Паппа та Ференца Саболча у неомавританському стилі; відкрита в 1904 році. Зараз приміщення використовує Закарпатська обласна філармонія. Першу ужгородську синагогу побудовано 1794 року; проте з початком XX вона стала жертвою пожежі — і постала потреба в новій будівлі. Проєкт її замінника розробили архітектори Дюла Папп (угор. Papp Gyula) та Ференц Саболч (угор. Szabolcs Ferenc). Під нову синагогу міська управа пожертвувала ділянку землі в центрі міста на березі річки Уж, а оскільки нова площа була незабудована — і при проєктуванні не було потреби прив’язуватися до будь-якого конкретного архітектурного стилю — нову синагогу побудовано в тоді популярному в Європі неомавританському стилі. Кошторис робіт склав 200 000 крон: передбачалось встановлення центрального опалення, електричного освітлення, водопостачання та каналізації. Це була перша залізобетонна споруда Ужгорода. Саме будівництво велося як і на гроші багатих євреїв-меценатів, так і на кошти всієї громади. За проєктом вмістимість синагоги — 900 чол.

Zakarpattian Regional Philharmonic.

The Uzhhorod Synagogue is a choral synagogue of the Orthodox community of Ashkenazi Jews in the city of Uzhgorod. Built according to the project of architects Dyula Pappa and Ferenc Sabolch in the neo-Moorish style; opened in 1904. Now the premises are used by the Zakarpattian Regional Philharmonic. The first Uzhhorod synagogue was built in 1794; however, at the beginning of the 20th century, it fell victim to a fire, and a new building was needed. The project of its replacement was developed by architects Papp Dyula (Hungarian: Papp Gyula) and Szabolcs Ferenc. For the new synagogue, the city administration donated a plot of land in the center of the city on the banks of the Uzh River, and since the new square was undeveloped – and there was no need to adhere to any specific architectural style when designing – the new synagogue was built in the neo-Moorish style popular in Europe at the time . The estimate of the works amounted to 200,000 kroner: installation of central heating, electric lighting, water supply and sewage was foreseen. It was the first reinforced concrete structure in Uzhhorod. The construction itself was carried out both with the money of wealthy Jewish patrons and with the funds of the entire community. According to the project, the capacity of the synagogue is 900 people.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Покинутий будинок на вулиці Юлії Жемайте, навпроти будинку 4

Abandoned building on Yulia Zhemaite Street, opposite building 4

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Двері біологічного факультету УжНУ як підійматись з площі Евгения Фенцика на вулицю Волошина

The doors of the Faculty of Biology of UzhNU, when walk up from Evgeniy Fentsyk Square to Voloshyn Street

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Пам’ятник Гнату Рошковичу, площа Євгена Фенцика 6

Пам’ятник угорському художнику-монументалісту та портретисту, значний період життя та творчості якого тісно пов’язаний із Ужгородом.

Цікаві факти створення пам’ятника:
Урочисте відкриття пам’ятника відбулося 19 листопада 2012 року. Цей монумент скульптор Михайло Колодко виготовив у своїй майстерні, яка на той час знаходилася на вулиці Капітульній, 14. Саме в цьому будинку колись мешкала родина Ігнатія Рошковича, одна з найвідоміших сімей в Ужгороді. У 20-ті роки минулого століття ім’ям Рошковича було названо набережну, яка сьогодні носить назву Незалежності і на початку якої стоїть тепер сама пам’ятка. Дивлячись на монумент, можна побачити намальовану на мольберті картину, де зображені річка Уж і Пішохідний міст, але такими, якими вони були на початку 20 століття. Таким чином, розглядаючи пам’ятник, у нас є можливість ніби зазирнути в минуле та подивитися на Ужгород очима художника. Пам’ятник Рошковичу має свого брата-близнюка, створеного тим самим автором у подарунок Угорщині. Він знаходиться у Будапешті на березі річки Дунай поблизу Угорського парламенту. На картині, яку малює художник у угорській столиці, видно сам Дунай та міст графа Іштвана Сечені. Це єдина відмінність між цими, у всьому іншому, ідентичними скульптурами. На пам’ятник Ігнатію Рошковичу пішло трохи більше ніж 400 кілограмів бронзи. На кінчику олівця, який тримає митець, можна прочитати прізвище автора скульптури.

Monument to Hnat Roshkovich, 6 Yugeniy Fentsyk Square

A monument to the Hungarian monumental artist and portraitist, a significant period of his life and work is closely connected with Uzhhorod.

Interesting facts about the creation of the monument:
The official opening of the monument took place on November 19, 2012. The sculptor Mykhailo Kolodko made this monument in his workshop, which at that time was located at 14 Kapitulnaya Street. It was in this building that the family of Ignatius Roshkovich, one of the most famous families in Uzhhorod, once lived. In the 20s of the last century, the embankment, which today bears the name of Independence and at the beginning of which now stands the monument itself, was named after Roshkovich. Looking at the monument, you can see a picture drawn on an easel, which depicts the Uzh River and the Pedestrian Bridge, but as they were at the beginning of the 20th century. Thus, looking at the monument, we have the opportunity to look into the past and look at Uzhhorod through the eyes of an artist. The Roshkovich monument has its twin brother, created by the same author as a gift to Hungary. It is located in Budapest on the banks of the Danube River near the Hungarian Parliament. In the picture painted by the artist in the Hungarian capital, the Danube itself and the bridge of Count Istvan Szechenyi are visible. This is the only difference between these otherwise identical sculptures. A little more than 400 kilograms of bronze went into the monument to Ignatius Roshkovich. On the tip of the pencil held by the artist, you can read the name of the author of the sculpture.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Духновича 15

15 Dukhnovych Street

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Набережна Незалежності 10

10 Nezalezhnosti Embankment

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Римо-католицький костел св.Юрія, вулиця Волошина 9

Поява римо-католицького костелу в Ужгороді пов’язана з іменем володаря міста Юрія Другета (1583–1620). Прихильник реформатів, він навернувся у католицизм 1610 року під впливом проповідей католицького проповідника Петра Пазманя (1570–1637). 1611 року Юрій Другет віддав ділянку землі на тодішній Соляній вулиці під будівництво нового храму на честь свого небесного заступника. Храм збудували швидко, бо більшість мешканців міста належала до реформатів, яким і передали костел. 1695 року граф Міклош Берчені, новий володар міста і ревний католик, передав власний храм громаді католиків. Князь Ференц II Ракоці наказав повернути храм реформатам 1705 року, але споруду утримали католики.
Вівтар для храму створив угорський художник Лукач Йожеф Краккер (1717–1779).

Roman Catholic Church of St. Yuri (St. George), 9 Voloshin Street

The appearance of the Roman Catholic church in Uzhhorod is connected with the name of the city’s lord Yuriy Druget (1583–1620). A supporter of the Reformed, he converted to Catholicism in 1610 under the influence of the sermons of the Catholic preacher Peter Pazman (1570–1637). In 1611, Yuriy Druget donated a plot of land on the then Salt Street for the construction of a new church in honor of his heavenly patron. The temple was built quickly, because the majority of the city’s inhabitants belonged to the Reformed, to whom the church was handed over. In 1695, Count Miklós Berčeni, the new lord of the city and a devout Catholic, handed over his own church to the Catholic community. Prince Ferenc II Rakocza ordered the church to be returned to the Reformed in 1705, but the Catholics kept the building.
The altar for the church was created by the Hungarian artist Lukacs Jozef Kracker (1717–1779).

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Духновича 19

19 Dukhnovych Street

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Financial Optima Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Вулиця Ольбрахта 19

Вулиця Івана Ольбрахта — вулиця у центральній частині Ужгорода, розташована паралельно до Ботанічної набережної ріки Уж. Вулиця названа на честь чеського письменника та громадського діяча Івана Ольбрахта (1882-1952). Вулиця виникла у другій половині 19 століття та називалась Підвальним рядом. Це було улюблене місце відпочинку ужгородців, оскільки саме тут можна було скуштувати різноманітні сорти місцевих вин. За колишнім Василіанським монастирем знаходиться Ботанічний сад Ужгородського Національного університету, де зібрано 3800 видів рослин. Його площа складає 4,5 га, сад засновано у 1946 році. Навпроти, за адресою вул. Ольбрахта № 21 знаходиться колишній особняк письменника. З лівого боку вулиці розташовано старі винні підвали, а над ними, на крутому схилі замкової гори привертає увагу будівля у стилі конструктивізму де розташовано Гунгарологічний центр УжНУ. Це колишня вілла Андрія Бродія (1895-1946), відомого закарпатського політичного діяча.

19 Olbracht street

Ivan Olbracht Street is a street in the central part of Uzhhorod, located parallel to the Botanical Embankment of the Uzh River. The street is named after the Czech writer and public figure Ivan Olbracht (1882-1952). The street originated in the second half of the 19th century and was called Pidvalny Ryad. It was a favorite vacation spot of Uzhhorod residents, as it was here that you could taste various types of local wines. Behind the former Basilian Monastery is the Botanical Garden of the Uzhhorod National University, where 3,800 species of plants have been collected. Its area is 4.5 hectares, the garden was founded in 1946. Opposite, at the street address Olbracht No. 21 is the writer’s former mansion. On the left side of the street there are old wine cellars, and above them, on the steep slope of the castle hill, a building in the constructivist style attracts attention, where the Hungarology Center of UzhNU is located. This is the former villa of Andrii Brodiy (1895-1946), a famous Zakarpattian political figure.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Schneider Slider Edge F Ink Pen with oil ink


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Ужгородський греко-католицький Катедральний Собор, подвірря, сонячний годинник, площа А. Бачинського 1

Коли в 2010-х майстри взялися до реставрації собору, то на одній з фасадних стін у внурішньому дворі помітили гномон! Він свідчив про те, що колись тут був і діяв сонячний годинник.
Намалювали його ще у ХVІІІ столітті, але згодом пам’ятку втратили – сонячний годинник зафарбували у радянські часи. Чотири роки тому зображення знову відновили. Над реставрацією працювали художники, астрономи та географи. Аби годинник показував точний час, коли на нього падає сонце – проводили спеціальні розрахунки, і тепер з 5 години ранку до 16 дня цей дивовижний пристрій точно вказує годину. Довкола «циферблату» відновлено напис «Час розкидувати каміння, і час збирати каміння». Це, до слова, перший (і один із трьох наявних) в області відреставрований сонячний годинник.

Uzhhorod Greek-Catholic Cathedral, courtyard, sundial, 1 Bachynskyi Square

When in the 2010s masters began to restore the cathedral, they noticed a gnomon on one of the front walls in the inner courtyard! He testified that a sundial was once here and worked.
It was painted back in the 18th century, but later the monument was lost – the sundial was painted over in Soviet times. Four years ago, the image was restored again. Artists, astronomers and geographers worked on the restoration. In order for the clock to show the exact time when the sun falls on it, special calculations were made, and now from 5 a.m. to 4 p.m., this amazing device accurately indicates the time. The inscription “Time to scatter stones and time to collect stones” has been restored around the “dial”. By the way, this is the first (and one of the three existing) restored sundials in the region.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Schneider Slider Edge F Ink Pen with oil ink


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Замкова вулиця 11/24

11/24 Zamkova street

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Wacom Inkling w|original Refill MiniStar Swiss M size Black


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Закарпатська обласна філармонія, вид з лівого берега.

Transcarpathian Regional Philharmonic, view from the left side.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Axent Delta DG2020 Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Ужгородський греко-католицький Катедральний Собор, площа А. Бачинського 1

Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор — головний греко-католицький храм міста Ужгород і резиденція мукачівських єпископів.
Закладка собору відбулася у 1640 році. Дарчу грамоту на велику ділянку Замкової гори видав тодішній ужгородський господар — граф Іван Другет. У 1644 році будівництво було майже закінчене, але цьому перешкодила війна між Трансільванією та Австрією. Під час війни нові будівлі (колегія-школи — нинішня єпископська резиденція і храм) були пошкоджені, і тільки в 1646 році будівництво собору завершилося, після цього сюди була переведена єзуїтська колегія з міста Гуменного (Словаччина) — родинного маєтку графів Другетів. Собор спочатку слугував як храм для єзуїтського монастиря, який був у будинку резиденції єпископа.
1 квітня 1770 р. генеральний вікарій Андрій (Бачинський) (1732—1809) на аудієнції у імператриці Марії-Терезії домігся усамостійнення Мукачівської єпархії. Імператриця звернулася до Папи Римського Климента XIV з відповідним поданням. Остаточне оформлення єпархії відбулося 19 вересня 1771 року. 1772 р. Андрія Бачинського з посади дорогського пароха і генерального вікарія призначено главою Мукачівської єпархії, якою він керував 36 років.
У 1773 р. Папа Климент XIV скасував орден єзуїтів, а в 1775 році австрійська імператриця Марія-Терезія видала грамоту, за якою будова єзуїтського монастиря і храм при ньому передавалися Мукачівській греко-католицькій єпархії, яку в той час очолював єпископ Бачинський. Єпископ перебудував храм відповідно до вимог східного обряду і збудував ще каплицю Успіння Богородиці. Роботи були завершені у 1779 році — у церкві спорудили іконостас, встановили лави для віруючих, місця для каноніків (зліва і справа перед вівтарем) та єпископа (справа). 15 жовтня 1780 року собор було освячено, про що свідчить напис латинською мовою на меморіальній дошці під порталом собору.
1858 року єпископ Василь Попович (1796—1864) здійснив ґрунтовне оновлення інтер’єру храму: було перебудувано іконостас у бароковому стилі, розмальовано склепіння і стіни, на стіни були нанесені мармурові арабески. Велику роль в оновленні церкви відіграв єпархіальний художник Фердинанд Видра (1815—1879), який зокрема намалював на стелі великий образ «Воздвиження Чесного Хреста Господня».
Наступне оновлення собору відбулося за часів єпископа Івана Пастелія (1826—1891). Архітектор Лука Фабрі оформив храм у новокласичному стилі поєднаному з необарочними тенденціями та добудував перед входом чудовий портик з чотирма корінфськими колонами. Роботи були закінчені у 1877 році, а на наступний рік на одній з веж встановили годинник. У такому стилі пам’ятка збереглася і до сьогодні: дві восьмигранні триярусні вежі — у лівій дзвін «Іван» з вагою 1т, у правій з вагою 3т, чотириколонний портик на високому цоколі, до порталу прибудовані сходи з червоного мармуру.
У 1903 р. єпископ Юлій Фірцак (1836—1912) відремонтував храм, перекрив дах, а також відновив каплицю. 1927 року оновлення каплиці зробив єпископ Петро Гебей (1864—1931). Розпис у ній виконав український живописець Йосип Бокшай. Він також розмалював стелю і стіни каплиці на замовлення єпископа Олександра Стойки (1890—1943).
16 лютого 1949 радянська влада конфіскувала собор і передала його православній конфесії. У кінці 80-х у храмі був зроблений ремонт, а 1991 р. його повернули греко-католицькій громаді. Фасад храму щедро оформлений архітектурними прикрасами.
Від часу заснування собору у його підземеллях, у крипті, ховали мукачівських владик, зокрема, Андрія Бачинського (1732—1809), Олексія Повчія (???- 1831), Василя Поповича (1796—1864). Останнім був похований мукачівський єпископ Теодор Ромжа (1911—1947), якого папа Іван Павло II під час відвідин України у 2001 році проголосив Блаженним.

Uzhhorod Greek-Catholic Cathedral, 1 A. Bachynskyi Square

The Uzhgorod Greek-Catholic Cathedral of the Ascension of the Cross is the main Greek-Catholic church of the city of Uzhhorod and the residence of the Mukachevs bishops.
The foundation of the cathedral took place in 1640. The deed of gift for a large area of Zamkova Gora was issued by the then Uzhgorod owner, Count Ivan Druget. In 1644, the construction was almost finished, but this was prevented by the war between Transylvania and Austria. During the war, the new buildings (collegium-school — the current episcopal residence and the church) were damaged, and only in 1646 the construction of the cathedral was completed, after which the Jesuit collegium was transferred here from the city of Humenny (Slovakia), the family estate of the Counts of Druget. The cathedral originally served as a temple for the Jesuit monastery, which was in the bishop’s residence.
On April 1, 1770, Vicar General Andriy (Bachynskyi) (1732-1809) obtained the independence of the Mukachevo diocese at an audience with Empress Maria Theresa. The empress turned to Pope Clement XIV with a corresponding proposal. The final registration of the diocese took place on September 19, 1771. In 1772, Andriy Bachynskyi was appointed head of the Mukachevo diocese from the position of Dorog parish priest and general vicar, which he ruled for 36 years.
In 1773, Pope Clement XIV abolished the order of the Jesuits, and in 1775, the Austrian empress Maria Theresa issued a charter according to which the building of the Jesuit monastery and the church attached to it were transferred to the Mukachevo Greek-Catholic diocese, which at that time was headed by Bishop Bachynskyi. The bishop rebuilt the church in accordance with the requirements of the Eastern rite and also built the chapel of the Assumption of the Virgin. The work was completed in 1779 – an iconostasis was built in the church, pews were installed for believers, places for canons (on the left and right in front of the altar) and the bishop (on the right). On October 15, 1780, the cathedral was consecrated, as evidenced by an inscription in Latin on a memorial plaque under the portal of the cathedral.
In 1858, Bishop Vasyl Popovych (1796-1864) carried out a thorough renovation of the interior of the church: the iconostasis was rebuilt in the Baroque style, the vault and walls were painted, and marble arabesques were applied to the walls. A major role in the renewal of the church was played by the diocesan artist Ferdinand Vydra (1815-1879), who, in particular, painted on the ceiling a large image of the “Exaltation of the Holy Cross of the Lord”.
The next renewal of the cathedral took place during the time of Bishop Ivan Pastelius (1826-1891). The architect Luca Fabri designed the temple in a neoclassical style combined with neo-baroque tendencies and completed a magnificent portico with four Corinthian columns in front of the entrance. The work was completed in 1877, and the following year a clock was installed on one of the towers. In this style, the monument has been preserved to this day: two octagonal three-tiered towers – on the left is the “Ivan” bell weighing 1t, on the right one weighing 3t, a four-column portico on a high plinth, a red marble staircase attached to the portal.
In 1903, Bishop Yuliy Firtsak (1836-1912) repaired the church, covered the roof, and also restored the chapel. In 1927, the chapel was renovated by Bishop Petro Gebei (1864-1931). It was painted by the Ukrainian painter Yosyp Bokshai. He also painted the ceiling and walls of the chapel on the order of Bishop Oleksandr Stoyka (1890-1943).
On February 16, 1949, the Soviet authorities confiscated the cathedral and handed it over to the Orthodox denomination. In the late 1980s, the church was renovated, and in 1991 it was returned to the Greek-Catholic community. The facade of the temple is generously decorated with architectural decorations.
Since the foundation of the cathedral, the Mukachevo bishops, in particular, Andrii Bachynsky (1732—1809), Oleksiy Povchii (???- 1831), and Vasyl Popovych (1796—1864), have been buried in its dungeons, in the crypt. The last to be buried was Bishop Teodor Romzha of Mukachevo (1911-1947), who was beatified by Pope Ivan Paul II during his visit to Ukraine in 2001.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pem: Axent Delta DG2020 Gel Ink Pen 0.5mm


Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Слов’янська набережна 7 (приблизно:))

7 Slavyanska naberezhna (approx:))

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Pen: Wacom Inkling w|noname chinesse D1(for Cross) black


Update 1:

В якості першого додатку підготував промо-відео-ролік мого скетчбуку. Звукова доріжка: Онука – “Місто”.

As the first addon, I made a promo video of this my sketchbook. Soundtrack: ONUKA – “Misto”.


Update 2:

На додаток до цього посту та на згадку надрукував дуже обмежену партію листівок, всього в наявності 5 наборів по 15 листівок. Оскільки типографія не друкує на крафтовому картоні, просто такого взагалі не знайшлось, тому я підготував кольоровий друк з текстурою крафту. Папір взяв такий же самий як і в попередніх листівках, дружній до будь-яких перових ручок та чорнил – Tintoretto Gesso. Для особливих цінувачів можу розстатись і з оригіналом який підпишу, пишіть приватне повідомлення.

In addition to this post and for memory, I printed a very limited postcards set, only 5 set with 15 postcards in each. Since the typography does not print on kraft cardboard, there was simply no such one at all, so I prepared a color print with kraft texture. I took the same paper as in the previous postcards, friendly to any fountain pen and ink – Tintoretto Gesso. For special appreciators, I can part with the original sketchbook, which I will sign, write a private message.

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Uzhhorod. Spring 2022. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!