Hello everybody! Today’s post is not about fountain pens at all, but I hope that later it will be related to fountain pens)). No matter what anyone says about the fact that the Chinese manufactures have now reached a new level of production with high-precision technologies, but when buying Chinese products, you must understand that you are buying a copy of something of higher quality and precision, of course for less money)). So, in order for the money you saved to be spent not in vain, you need to be an expert in setting/adjusting/tuning up these things, so, than more complex these things, then more areas you needed to knowing.

Вітаю всіх! Сьогодні пост зовсім не про ручки, але сподіваюсь, згодом, це буде мати відношення до ручок)). Хто би що не казав про те що китайці зараз вийшли на новий рівень виробництва з високоточними технологіями, але купуючи китайське треба розуміти що ви купуєте копію чогось більш якісного та прецизійного, звісно за менші кошти)). Тож для того, щоб зекономлені вами гроші були витрачені не даремно, треба бути фахівцем з налаштування цих речей, і чим складніше річ, тим в більшої кількості областей треба мати розуміння.

125mm 3-Jaw self-centered Lathe Chuck SAN OU (made in China) K11-125

Здається бренд SanOu вважається одним із найкращих китайських виробників з оснастки станків. В цілому все виглядає не так погано, як деякі китайські речи виготовлені 10-20 років тому, але все одно є нюанси, у тому числі в чистоті (халатності) виробництва.

It seems that the SanOu brand is considered one of the best Chinese manufacturers of machine tools. In general, everything does not look as bad as some Chinese things made 10-20 years ago, but there are still nuances, including in the cleanliness (negligence) of production.

Мені треба було замінити прямі кулачки на зворотні, але знявши прямі я побачив деякий бруд і вирішив розібрати для прочистки.

I had to replace the straight jaws to reverse jaws, but after removing the straight jaws I saw some dirt and decided to disassemble chuck for cleaning.

Перше на що звернув увагу, що китайці зекономили на довжині шпильок кріплення до планшайби. Місця дозволяють встановити шпильки довжиною 45мм, а встановлені були шпильки довжиною 30мм, що не додає жорсткості кріпленню патрону на планшайбі.

The first thing I noticed was that the Chinese worker saved on the length of the pins for attaching to the faceplate. Places allow installing 45 mm long pins, but 30 mm long pins were installed, which does not add rigidity to the chuck mounting on the faceplate.

Друге це те що одна із шпильок пальця була вкручена не до кінця.

The second is that one of the finger pins was not screwed in all the way.

Sanou 3-jaw chuck K11-125. Lenskiy.org

Трете: зі сторони равлика фрезеровка була виконана не до кінця, таке враження що хтось зівнув і витягнув фрезу раніше закінченого процесу або вона зламалась, та оператор вирішив що і так непогано.

Third: from the side of the auger(spiral), milling was not completed to the end, it seems that someone yawned and pulled out the milling cutter before the process was finished or it broke, but the operator decided that it was not bad after all.

Sanou 3-jaw chuck K11-125. Lenskiy.org

Четверте: доволі багато прихованої стружки було проміж нарізаних зубів зі зворотної сторони равлика. Тобто після нарізки зубів ніхто навіть не чистив цю деталь.

Fourth, there was quite a lot of hidden shavings between the cut teeth on the back side of the spiral. That is, after cutting the teeth, no one even cleaned this part.

Sanou 3-jaw chuck K11-125. Lenskiy.org

П’яте: після нарізки та фрезерування пальців ніхто не замислювався про шліфування країв, тож ці кути “гризуть” шпільки. Самі шпильки без закалки, то-ж ось такий вигляд мають шпильки всього після 20-30 разів користування патроном(!!!).

Fifth: after cutting and milling the fingers, no one thought about grinding the edges, so these corners “bite” the pins. The pins themselves are not hardened, so this is what the pins look like after only 20-30 times of using this chuck(!!!).

Sanou 3-jaw chuck K11-125. Lenskiy.org

Довелось власноруч трохи підшліфувати.

I had to sand it a little by myself.

Sanou 3-jaw chuck K11-125. Lenskiy.org

Висновки: в цілому деталі виглядають непогано, равлик до корпуса прилягає достатньо щільно, тож в цілому якість непогана як що одразу після купівлі розібрати та зробити повне обслуговування усунувши всі проблеми. Інакше патрон наврядчи буде працювати якісно довго. Чи варта економія витрачених зусиль вирішувати цілком вам.

Conclusions: in general, the parts look no bad the spiral fits tightly enough to the chuck body, so in general the quality is not bad, as soon as did full disassemble with full service, eliminating all problems. Otherwise, the chuck is unlikely to work qualitatively for a long time. Whether it is worth saving money and added self effort is entirely up to you.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!