Hello! I already have some reviews of this model in the classic black version with soft and flexible nib, but today a review of the attractive dark red design.

Здоровеньки були! У мене вже є огляди на цю модель в класичному чорному виконанні з м’яким та гнучким пером, а сьогодні огляд на привабливий темно червоний дизайн.

Pilot Custom 742 Deep Red (made in Japan) FKK-2000R-DREF

Дана ручка є представником лінійки Custom і відрізняється від інших своїх собратів лише розмірами та кольором при подібній формі, а форма даного представника традиційно сигароподібна з заокругленими кінцями. Матеріал виготовлення смола темно-яервоного кольору. Система заправки – картриджно-конвертерна, пропрієтарного формату Pilot. Колпачок на різьбі, різьба двохзахідна, повне закриття за 1 з 1/4 оберту.

This fountain pen is part of the Custom line and differs from its other models only by size and color with a similar shape, and the shape of this pen is traditionally cigar-shaped with rounded top. The material of the pen is dark-red resin. The filling system is cartridge-converter, proprietary Pilot format. Cap on thread(two-start), full closure in 1 1/4 turn.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Ковпачок традиційно прикрашений кліпом з кулькою, а на самому кліпі нанесено ім’я компанії PILOT. У основі колпачка є 2 декоративні позолочені кільця, на широкому кільці нанесено текст: * PILOT MADE IN JAPAN ** CUSTOM 742 *

The cap is traditionally decorated clip with ball, and the clip have imprint the name of company – PILOT. At the base of the cap there are 2 decorative golden rings with text on wide ring: * PILOT MADE IN JAPAN ** CUSTOM 742 *

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Перо: отже, у ції моделі звичайне перо середнього розміру і має класифікацію (номер) – 10. Насправді перо досить велике і за європейськими стандартами відповідає перу №6, лише трохи коротше (на 4-5мм). Перо золоте, 14-каратне, алее звичайне та жорстке. На перо, окрім орнаменту по периметру, нанесено PILOT, 14K585, 10, <EF>  (Extra Fine). Трохи нижче орнаменту, ліворуч, розташована дата виробництва 223, що означає лютий 2023 року.

The nib: so, this pen got usual nib is medium-sized and has a classification (number) – 10. In fact, the nib is quite large and according to European standards corresponds to nib # 6, but only a little shorter (on ~ 4-5mm). The nib is 14 carat gold, but ordinary and hard. On the nib, in addition to the perimeter ornament added PILOT, 14K585, 10, <EF> (Extra Fine). Just below the ornament, on the left, is the production date 223, which means February 2023.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Перо має невеликі крильця в хвостовій частині, за допомогою яких фіксується на фідері, що гарантує правильне позиціонування пера. Фідер традиційно з пластику від Pilot, напівпрозорого із бликитним відтінком. Цікаво також сама конструкція фідера, яку я вперше побачив на вінтажному Pilot-53R-T з 50-х років – він двоскладовий. У внутрішньому стрижні є лише чорнильний канал, який вставляється в основний фідер, наповнений чорнилами.

The nib has small winglets at the base that lock onto the feed to ensure proper nib positioning. The feed is traditionally plastic from Pilot’s translucent plastic with a blue tint. It is also interesting the very design of the feed, which I first met on a vintage Pilot-53R-T from the 50s – it is two-piece. There is only an ink channel in the inner rod, which is inserted into the main feed being filled with ink.

Pilot Custom 742 SF. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Перша модель Custom була представлена ​​ринку в далекому 1971 році та мала назву “Custom K”, але та модель не була схожа на сучасну: вона була тонкою, в дусі тогочасного дизайну і мала інкрустоване перо, схоже на Sheaffer. З приводу назви Custom На FPN є цілий тред присвячений теорії його появи і як варіант розглядався навіть синонім слова “Традиції”, але зрештою дійшли спільної думки, що це скорочення від слова “Сustomizable”. Просто особливості японської мови та вимови за фонемами роблять вимову іноземних слів неорганічно складними, і тому в японській мові прийнято робити зручні скорочення, наприклад Rumion (Toyota Scion) це скорочення від “roomy one”. Так що замість складної вимови customizable для японців набагато простіше вимовити “ka-su-to-mu” (Custom). А ось що спочатку вкладалося в поняття Сustomizable? – мабуть різні варіанти оформлення корпусів для даної моделі від дерева до нержавіючої сталі (stainless black stripes:)). На межі 80-х років початковий дизайн змінився і Pilot Custom став трохи схожим на Parker 75, один із представників Pilot Custom Grandee вже мною раніше був оглянутий. А дизайн до якого ми звикли зараз, уперше був представлений моделлю Pilot Custom 74 у 1992 році, з якого ввели сучасну нумерологію. Правду сказати була ще модель Pilot Custom 67 від 1985 року, але вона мала трохи відмінний дизайн, хоча форма була ідентична, але за розміром трохи не вкладається в поточну лінійку бо розміром майже з 742 модель. Взагалі у серії CUSTOM дуже своєрідна нумерологія, яка складатися з 2-х або 3-х цифр.
Ця серія розроблялася як максимально ефективна: – мінімум декоративної краси та максимум якості. На даний момент частина назви моделі “custom” якнайкраще характеризує цю лінійку, бо дана модель може комплектуватися 15 (!!!) різними типами пер від стандартних до спеціальних, включаючи гнучке перо Falcon (FA). У даній підродині, з ідентичним дизайном та аналогічною системою заправки знаходяться молодша модель Pilot Custom 74 з малим пером <5>, ця, середня Pilot Custom 742 з <10> пером та старша модель Pilot Custom 743 з великим пером <15>, також є підгруппа Heritage (91, 912 та 92) з пласкими наверщями та хромованими акцентами, але є ще найстарші моделі з Custom’ів – Pilot Custom 845 Urushi та Pilot Custom Urushi з 15 і 30м розміром пера відповідно але і  плоскими закінченнями як у Heritage хоча до неї не відносятся.

Minutes of history:
The first Custom model was introduced to the market back in 1971 and it was called the “Custom K”, but that model did not resemble the modern one: it was thin, in the design trends of the time and had an inlaid nib, similar to Sheaffer. Regarding the name Custom on FPN have a thread on devoted to the theory of its appearance and even a synonym for the word “Tradition” was considered as an option, but in the end they came to the general opinion that this is an abbreviation for the word “Customizable”. It’s just that the peculiarities of the Japanese language and the pronunciation by phonemes make the pronunciation of foreign words inorganically complex, and therefore it is customary in the Japanese language to make convenient abbreviations, for example Rumion (Toyota Scion) is an abbreviation for “roomy one”. So instead of a complex “customizable” pronunciation for Japanese, it is much easier to pronounce “ka-su-to-mu” (Custom). Well, what was originally put into the concept of Customizable, probably different options for the design of bodies for this model from wood to stainless steel (stainless black stripes, eh? :)). At the turn of the 80s, the initial design changed and the Pilot Custom became a bit like the Parker 75, one of the Pilot Custom Grandee representatives had already been shown to me earlier. And the design we are used to now was first introduced by the Pilot Custom 74 in 1992, which introduced modern numerology. Truth be told, there was also a Pilot Custom 67 from 1985, but it had a slightly different design, although the shape was identical and in size does not fit a little into the current Custom line, since it is almost the size of a 742 model. In general, the CUSTOM series has a very peculiar numerology, which consist of 2 or 3 digits.
This series was developed as the most effective: – minimum decorative beauty and maximum quality. At the moment, part of the model name “custom” characterizes this line in the best possible way, because this model (742) can be completed with 15 (!!!) different types of nibs from standard to special ones, including the flexible Falcon nib (FA). In this subfamily, with an identical design and a similar filling system, there are the younger Pilot Custom 74 small nib <5>, middle Pilot Custom 742 with <10> nib and higher Pilot Custom 743 with large nib <15>, also there is Heritage subgroup (91, 912 and 92) with flat tops and chrome accents, but there is also the 2 flagship in Custom line are Pilot Custom 845 Urushi and Pilot Custom Urushi with <15> and <30> nib size respectively and flat tops like in Heritage subgroup, although they do not belong to it.

ps: завдяки коментарю від Юрія та компанії Pilot, публікую хронологію від компанії Pilot:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

Термін Custom сама компанія товмачить як “зроблено на замовлення”, тобто постійно змінюється залежно від попиту користувачів, хоча тлумачення від японських FPNers мені подобається більше))

ps: thanks to a comment from Yuri and the Pilot company, publish the timeline from the Pilot company:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

The term Custom is translated by the company itself as “made-to-order”(serve orders placed by users), that is, it constantly changes depending on user demand, although I like the interpretation from Japanese FPNers better))

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Загальні розміри інструмента: повна довжина у складеному стані – 145.6 мм, без ковпачка – 128.5 мм. Діаметр корпусу – 12.8 мм, у місці хвата – 11 мм. Вага з встановленим конвертером CON-70 – 24.2 г, а без ковпачка – 15.3 г.

Overall dimensions: full folded length – 145.6 mm, without cap – 128.5 mm. Body diameter – 12.8 mm, at the grip – 11 mm. The full weight with CON-70 converter is 24.2 g, and without cap – 15.3 g.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Даний інструмент був надісланий мені на налаштування пера, оскільки із коробки перо було занадто перетиснуте. Також, додатково, я підправив і зворотній бік, який майже не писав, для гладкого ковзання.

This tool was sent to me for a nib adjustment because the tip was overpinched from the box. And additionally I tweaked and polished the reverse side, which hardly wrote, for a smooth glide.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Після корекції ширина лінії прямою стороною становить 0.25мм із середньою подачею, при цьому натиск дозволяє отримати лінію шириною 0.5мм. Зворотний бік трохи сухіше але тою самою товшиною як і пряма сторона – 0.25мм. Ковзання гладке з обох сторін відповідно до свого розміру.

After adjusting, the line width by the right side is 0.25mm witn normal flow, and the pressure allows to get line width is 0.5mm. The reverse side writes slightly drier with the same line width of 0.25mm. The writes is now very smooth on both sides according to its size.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

В підсумку: кожного разу коли до мене потрапляє сучасна продукція бренду Pilot я переконуюсь що мамбуть це самі найприємніші сучасні пера. Так, ви можете зауважити що як щоб вони були такі гарні їх би не требувалось так часто доналаштовувати. Я вважаю що це наслідки сучасного массового виробництва, але сама конструкція, матеріал, форма, властивості та кінчик, при правильному налаштуванні працюють  краще, стабільніше та приємніше за інших сучасних виробників (жодних домовленостей із брендом Пілот на рекламу я не маю). Додатково ще є бажання відмітити колір саме цього виконання – Deep Red він просто чудовий, так він відрізняєтся від Montblanc Bordeaux, але від того він не меньш привабливий, і я б за любки обміняв свій чорний корпус на цей темно-червоний.

At the end: every time I come across modern fountain pens of the Pilot brand, I am convinced that they are the highest quality and most pleasant modern nibs. Yes, you can note that if they were so good, they would not need to be adjusted so often. I believe that these are the consequences of modern mass production, but in the design, material, shape, properties and tip, with right adjusting, they work better, more stable and more pleasant than other modern branded nibs. (I do not have any agreements with the Pilot brand for advertising). In addition, there is a desire to note the color of this version – Deep Red, it is simply wonderful! Yes, it differs from Montblanc Bordeaux, but it is no less attractive, I would gladly trade my black body for this dark red one.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційні фотографії того, як виглядає роздрібний набір(Con-70 встановлений у ручку).

Traditional photos of how look is retail set(Con-70 inside the body).

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Update 2:

Ще одне традиційне фото пера крупно.

Another traditional magnify photo of a nib.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Update 3:

А це фото як ручка виглядає в руці.

And how looks the pen in my hand.

Pilot Custom 742 Deep Red. Lenskiy.org

Update 4:

Наприкінці тестовий ескіз і сьогодні це портрет відомого вітчизняного бандуриста та диригента Володимира Андрійовича Кабачка.

And finally the test sketch, and today is a portrait of the famous Ukrainian bandura’s player and conductor Volodymyr Andriyovych Kabachok.

Volodymyr Andriyovych Kabachok is an outstanding Ukrainian bandurist, singer, conductor and teacher. Lenskiy.org

Володимир Андрійович Кабачок (15 липня 1892, Петрівці — 15 червня 1958, Київ) — видатний український бандурист, співак, диригент та педагог. Професійно грав на тромбоні, контрабасі та ударних інструментах. Основоположник та мистецький керівник Полтавської капели бандуристів (1925–1934).
Заарештований радянською владою в січні 1934-го, але після 4 місяців утримання під вартою «за недостатньою кількістю доказів» був звільнений. Повторно заарештований у серпні 1937-го. Засуджений на 10 років колимських виправних таборів. У 1943 р. переведений в Ташкент. 1943–1944 — соліст-бандурист Ташкентської філармонії, керівник оркестру народних інструментів хору Г. Верьовки. Від 1945-го викладач музичного училища ім. Р. Глієра та Київської консерваторії. Основоположник тріо, квартетів та інших малих ансамблів бандуристів. У 1952 році створив перше тріо бандуристок у складі Т. Поліщук, В. Третякової та Н. Павленко.

Volodymyr Andriyovych Kabachok is an outstanding Ukrainian bandurist, singer, conductor and teacher. Lenskiy.org

Volodymyr Andriyovych Kabachok (born July 15, 1892, Petrivtsi — died June 15, 1958, Kyiv) is an outstanding Ukrainian bandura’s player, singer, conductor and teacher. Professionally played the trombone, double bass and percussion instruments. The founder and artistic director of the Poltava Bandurist Chapel (1925–1934).
He was arrested by Soviet in January 1934, but after 4 months of detention “due to insufficient evidence” he was released. Arrested again in August 1937. Sentenced to 10 years in Kolyma prison. In 1943, he was transferred to Tashkent. 1943–1944 — soloist-bandurist of the Tashkent Philharmonic, leader of the orchestra of folk instruments of the H. Verivka choir. Since 1945, a teacher at the music school named after R. Glier and Kyiv Conservatory. The founder of trios, quartets and other small ensembles of bandurists. In 1952, he created the first bandurist trio consisting of T. Polishchuk, V. Tretyakova and N. Pavlenko..

Volodymyr Andriyovych Kabachok is an outstanding Ukrainian bandurist, singer, conductor and teacher. Lenskiy.org

На цьому все, дякую за перегляд! Приятного письма!

That’s all and thanks for viewing! Enjoy by FPwriting!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!