Last year before Easter, I wrote that this holiday is not in the best of times, because then there was the threat of Covid-19, but now my country is threatened by a much worse disaster and monster – this is russia. But despite the fact that it is now the 60th day of the war, we are trying to follow Christian traditions and celebrate the Resurrection of the Christ!

Минулого року к посту до Великодня я писав, що це свято проходить не в найкращі часи, бо тоді була загроза Covid-19, але зараз моїй країні загрожує значно страшніше лихо і монстр – це росія. Але незважаючи на те, що зараз уже 60-й день війни, ми намагаємося дотримуватися християнських традицій і святкувати Воскресіння Хреста!

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Історики стверджують, що традиція писанкарства нараховує 8 тисяч років, а в нашому музеї писанкарства в Коломиї є писанка якої понад 500 років(!!). То й не дивно, що багато символів пов’язані із древніми язичницькими віруваннями, які так чи інакше трансформувалися у християнські цінності.

Поділ кожної із писанок на певну кількість частин мав своє значення. Наприклад, дві частини – це уявлення про два світи – земний і небесний, чотири частини – утворювали хрест або символізували чотири частини світу. Поділ на 8 частин пов’язують із тим, що у древніх людей існував восьмирічний календарний цикл.

Що означають деяки кольори на писанках

 • Червоний – найважливіший колір для писанкарства. Червоне яйце вважається символом Воскресіння. Воно символізує кров розіп’ятого Христа і одночасно його велич Спасителя. Червоний колір також символізує добро, радість життя, для молодих – надію на щасливий шлюб.
 • Жовтий – символізує Сонце, тепло, врожай.
 • Зелений – життя, весняне пробудження природи, надія на майбутнє.
 • Синій – символ неба, повітря, чистоти і здоров’я.
 • Коричневий – символ землі.
 • Чорний колір – нескінченність життя людини, продовження життя після смерті. Це також символ ночі, потойбіччя та всього невідомого. Якщо чорний колір використовується як тло, він допомагає іншим кольорам проявитися більш яскраво – як нічна темрява допомагає краще пізнати світло дня.

Historians claim that the tradition of Easter painting dates back 8,000 years, and in our museum of Easter painting in Kolomyia there is an Easter egg which is over 500 years old (!!). Not surprisingly, many symbols are associated with ancient pagan beliefs that have been transformed into Christian values ​​in one way or another.

The division of each of the Easter eggs into a number of parts was important. For example, two parts are representations of two worlds – earthly and heavenly, four parts – formed a cross or symbolized four parts of the world. The division into 8 parts is due to the fact that the ancients had an eight-year calendar cycle.

What do some colors on Easter eggs mean?

 • Red is the most important color for Easter painting. The red egg is considered a symbol of the Resurrection. It symbolizes the blood of the crucified Christ and at the same time his greatness as Savior. Red also symbolizes goodness, joy of life, for young people – the hope of a happy marriage.
 • Yellow – symbolizes the sun, heat, harvest.
 • Green – life, spring awakening of nature, hope for the future.
 • Blue is a symbol of heaven, air, purity and health.
 • Brown is a symbol of the earth.
 • Black color – the infinity of human life, the continuation of life after death. It is also a symbol of the night, the afterlife and the unknown. If black is used as a background, it helps other colors to show more brightly – as night darkness helps to better understand the light of day.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Значення деяких символів та візерунків на писанках

 • Сонце – Головний символ, який означає все найкраще і найважливіше, що є в житті у людей.
 • Хрест – Це не лише символ розп’яття Христа. Для древніх людей хрест означав чотири сторони світу, чотири пори року, чотири вітри.
 • Зірка або ружа – Такі орнаменти означають ранкову зірку, Сонце. У народі ружа – це символ любові, тому подарувати комусь таку писанку означало зізнатися в коханні.
 • Свастика сварга або ламаний хрест – Одні із найбільш древніх знаків, які означають сонце, вогонь вічний рух. Наші предки вірили, що такі візерунки несуть добро і захищають від темних сил.
 • Завиток, змій, спіраль – Це символ життєвої сили, зародження життя, безперервного життєвого циклу. Вважалося, що подарувати комусь таку писанку – це побажати здоров’я.
 • Безкінечник, кривулька – Це знак води. Вода, за віруваннями древніх людей, існувала ще до появи світу. Тому вона є символом вічності, але водночас і плинності часу.
 • Грабельки, гребінці – Ці символи також пов’язані із водою. Вони позначають хмари і дощ. Вважалося, що, малюючи такі писанки, можна накликати довгожданий дощ у посуху.
 • Квіти – Для українців квіти і зірки – це символи людської душі. Жінкам, які довго не могли народити дітей, радили розмальовувати писанки квітами і дарувати їх діткам. Казали, що, коли оселя наповнена дитячим сміхом, вона схожа на Божий квітник.
 • Дерево життя – Наші предки вважали, що десь посеред світу стоїть Дерево Життя, яке має три гілки з трьома братами – Сонцем, Місяцем і Дощем. У християн ці три гілки символізують Бога і святих Павла і Петра. Також таке дерево може символізувати сім’ю: три гілки – це батько, матір і дитя.

The meaning of some symbols and patterns on Easter eggs

 • The sun is the main symbol that means all the best and most important things that people have in life.
 • The cross is not just a symbol of the crucifixion of Christ. For the ancients, the cross meant the four corners of the world, the four seasons, the four winds.
 • Star or rose – Such ornaments mean the morning star, the sun. Among the people, the rose is a symbol of love, so giving someone such an Easter egg meant confessing their love.
 • Swastika swarga or broken cross – One of the most ancient signs that mean the sun, fire and eternal movement. Our ancestors believed that such patterns are good and protect against dark forces.
 • Curl, snake, spiral – This is a symbol of life force, the birth of life, a continuous life cycle. It was believed that giving someone such an Easter egg was a wish.
 • Infinity, curve – This is a sign of water. Water, according to ancient beliefs, existed before the world. Therefore, it is a symbol of eternity, but at the same time the fluidity of time.
 • Rakes, combs – These symbols are also associated with water. They denote clouds and rain. It was believed that drawing such Easter eggs could cause the long-awaited rain in the drought.
 • Flowers – For Ukrainians, flowers and stars are symbols of the human soul. Women who could not have children for a long time were advised to paint Easter eggs with flowers and give them to children. It was said that when a house is filled with children’s laughter, it looks like God’s flower garden.
 • Tree of Life – Our ancestors believed that somewhere in the middle of the world is the Tree of Life, which has three branches with three brothers – the Sun, Moon and Rain. For Christians, these three branches symbolize God and Saints Paul and Peter. This tree can also symbolize a family: the three branches are father, mother and child.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Нові підлі дії ворога, нові обстріли, нові злочини…
Але ми сильні, ми хоробрі, ми сміливі. Ми безстрашні!
Не втрачаймо цього духу! Правда за нами! Світ – з нами! Перемога теж буде нашою!
Єднаймося!

New vile actions of the enemy, new shelling, new crimes…
But we are strong, we are brave, we are brave. We are fearless!
Let’s not lose that spirit! The truth with us! The world is with us! The victory will also be ours!
Let’s unite!

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Сучасні реалії зобов’язують починати нові течії сьогоденній творчості і, зокрема, у писанкарстві. Тому в продовженні теми “відомої марки” хочу представити вам свій варіант “серіалу”)). На жаль, похідні умови не дозволяють якісно підійти до реалізації цієї ідеї, тому я скористався тими інструментами, які мені вдалося знайти.

Modern realities oblige to start new trends in art and, in particular, in Easter painting. Therefore, in continuation of the theme of the “famous russian warship” I want to present you my version of the “series”)). Unfortunately, the real conditions do not allow for a qualitative approach to the implementation of this idea, so I used the tools that I was able to find.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Спочатку я планував розмістити весь сюжет на одному яйці, але потім вирішив “розкрити” сюжет детальніше. На фото я перемонтував ескіз, тільки для зручності вашого сприйняття.

At first I planned to place the whole plot on one egg, but then I decided to “reveal” the plot in more detail. In the photo, I re-edited the sketch, just for the convenience of your perception.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

Коротенька анімована GIFка(треба почекати з заваннтаженням тому що 8Mb) для ілюстрації))

Short animated GIF(wait for loading because 8Mb) for illustration))

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

 


 

Свято, святами та реальність війни залишається навколо нас. Ось результати вчорашнього “святкового” ракетного обстрілу руськими міста Одеса: загинуло 5 людей, включаючи 3-місячну дитину та 18 поранених.

The holiday as holidays but the reality of war remain around us. Here are the results of yesterday’s “holiday” rocket attack by russian army to Odesa: 5 people were killed, including a 3-month-old child and 18 wounded.

Glory to Ukraine! #STOP Russian War. Lenskiy.org

4 Comments

 • 24.04.2022 Відповіcти

  Suzanne MIller

  Andrew,

  I love this. I didn’t know about the symbolism of the different egg decorations and colors. I would have tweeted out the GIF but can’t figure out how to do so.

  May you have a Good Pascha.

  • 24.04.2022 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Thank you Suzanne!
   Yes, it’s actually the whole world. In addition to the elements, there are also patterns that are typical only for a certain region of Ukraine. The manufacturing technology also matters: pysanka, raganka, krashenka. I’ll email you a gif, you can tweet it :))

 • 25.04.2022 Відповіcти

  Don Follett

  Andrew:

  Thank you for sharing and please hang in there. We are all pulling for you and praying for you, your country, your people and your brave men and women fighting the good fight defending your country. God Bless all of you. Slava Ukraine!

  Your friend from Fountain Pen Network

  • 25.04.2022 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Thank you Don for your kind words and words of encouragement! We hope, we trust! Glory to heroes!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!