Hello to all fountain pen fans! Today I have a review for another tribute to a historical model, and today it is a pen from Pelikan.

Вітаю усіх шанувальників пера! Сьогодні у мене огляд на чергову данину шани історічної моделі, та сьогодні це ручка від компанії Pelikan.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue Special Edition (made in Germany) 809726

Форма даної ручки доволі популярна у 50-60х роках яку можна описати як Streamlineсигароподібна з закругленими навершями. Оскільки це шана на популярну модель Pelikan 120 вона повторює цю форму, хоча завдяки сучасним тенденціям трохи підросла в розмірах. Матеріал корпусу – пластик синього кольору з блакитним оглядовим віконцем для моніторингу чорнил. Система заправки, традиційно – поршнева. Ковпачок на різьблені, різьба 4х західна, закриття/відкриття за 3/4 оберта.

The shape of this pen is quite popular in the 50s and 60s, which can be described as Streamlinecigar-shaped with rounded tops. As it is a tribute to the popular Pelikan 120 model, it repeats this shape, although due to modern trends, it has grown a bit in size. The body material is blue plastic with a blue ink window for monitoring. Filling system is traditionl piston-filler. Cap on thread, 4-start thread, 3/4 turn for closing/opening.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

З прикрас та брендування ковпачок має кліп у формі відомого дзьоба покритий 14к золотом, та тонке кільце на якому розташовані надписи Pelikan та Germany. Навершя вінчає логотип компанії – пелікан у гнізді з одним пташеня.

From decorations and branding, the cap has a clip in form a pelican beak gold-plated by 14k gold, and thin ring on which the inscriptions Pelikan and Germany are located. The top is crowned by the company’s logopelican in a nest with one chick.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Не розумію чого у цієї моделі в цьому виконанні назвали “видатний блакитний” (Iconic Blue), оскільки історично у компанії не було такого кольору тому він ніяк не може бути “іконічним”. Я не став розбирати повністю цю ручку, бо вона по перше не моя, по друге – нова, по трете повністю повторює конструктивно моделі Classic M100, M150, M200, M250 та Souveren M400 – M600, тобто втулка поршня розташована в барелі на терті, та не передбачає розборки для обслуговування, як m800/M1000.

I do not understand why this model in this version was called “Iconic Blue”, because historically the company did not have this color, so it cannot be “iconic” in any way. I did not fully disassemble this pen, because firstly, it is not mine, secondly, it is new, and thirdly, it completely repeats the inside design of the Classic M100, M150, M200, M250 and Souveran M400 – M600 models, that is, the piston sleeve is placed to barrel on friction, and does not made for service with disassembly like m800/M1000.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Перо: звичайне сталеве перо від компанії Pelikan покрите 14каратним золотом. За розміром це типовий розмір M200, але який підходить до моделей від M100 до M600, фідер з пером на терті монтується во втулку з різбленням яка вкручуєтеся в секцію. На перо нанесено не типовий для Pelikan візерунок у вигляді квітки, нижче логотип компанії з пеліканом, а нижче розмір кінчика курсівом – F. Перо жорстке, але має трохи пружності.

The nib: Pelikans ordinary steel nib gold-plated by 14k gold. In terms of size, this is a typical M200 nib unit, but which fits to models from M100 to M600, the feed with a nib mounted in collar on a friction and then screws into the section. The nib has a non-typical Pelikan flower pattern, the company logo with a pelican below, and the tip dimension F by cursive. The nib is hard (rigid) but a little springy.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина у складеному стані – 130мм, зі знятим ковпачком – 120мм. Діаметр корпусу – 11.6мм, в місці хвату – 9.6мм. Повна вага незаправленої ручки – 14.5гр, а зі знятим ковпачком – 8.9гр. Об’єм резервуара – 1.4мл.

Overall dimensions of tool: folded length – 130mm, without cap – 120mm. Body diameter – 11.6mm, and at the grip – 9.6mm. The total weight of unfilled pen is 14.5g, and without cap – 8.9g. The volume of the ink is 1.4 ml.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Moments of history:
The Pelikan 120 model was introduced to the market on May 23, 1955 and became the company’s first school pen. Of course, Pelikan is not the first company to look on the school segment, so it had to strain to come up with its own moves to conquer the market. Since a school pen should be economically inexpensive, this model, unlike the higher 140 celluloid model, was made from plastic and was complete by the simplest steel nib, even if it was gold-plated. There was only one fasion style of this model: “white top, black bottom” (just kidding), green body and black grip, knob with cap. And so that schoolchildren don’t get confused, the company decided to number all the tools with their unique numbers, which were applied to the body in the tail part (hello to Geha:)), right before the piston knob. Early models had a rather short number consisting of two numbers and two letters, but later, after the beginning of the targeted advertising company, the numbering changed to a letter and five numbers. The advertising campaign began in 1958, in which all schoolchildren and students, owners of this Pelikan pens, were invited to register with the company by sending their identification number of the pen with the owner’s name and as a thanks they received a badge with Pelikan logo. It is noteworthy that the Pelikan 120 became the first and last piston-filler school pen of the company and served as the beginning of the school brand – Pelikano, which was released in 1960, as a result of collecting experience, feedback and impressions from using the 120 model. The 120 model was produced until 1965, although it was still on store shelves in 1967.
Later, along with the reincarnated 400NN, Merz & Krell produced this slightly modified model from 1973 to 1977 under the Pelikan brand. Unlike the original version, new model has become a little thinner, but at the same time longer; the piston knob lost the “step” and began to look straight to body; the grip also lost its step in front before nib and became more straight, narrowing a little; the clip became with a more massive beak, and the gold ring became chamfered. It is noteworthy that Merz&Krell, in addition to the branded black and green version, also produced a full-black model.

Regarding the modern tome and the Classic M120 line, in 2016 the company released this retro version based on the 120 model, in classic black and green color, and in 2018 this special edition was released in blue(Iconic Blue). There are quite a lot of photos on the Internet where the pen looks brighter like cyan, but I think that this is a “photographer’s error” with exposure.

Історичний розвиток ручок Пелікан у фото від Christof (FPN). Historical development of Pelikan pens in photo by Christof (FPN)
Pelikan Pen history in photo by Christof (FPN). Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Модель Pelikan 120 була представлена ​​ринку 23 травня 1955 і стала першою шкільною ручкою компанії. Звичайно Пелікан не перша компанія, яка почала дивитися у бік шкільного сегменту, тому їй довелося піднапрягтися, щоб придумати свої ходи для завоювання ринку. Оскільки шкільна ручка повинна бути економічно недорогою, то дана модель на відміну від старшої моделі з целулоїду була виготовлена ​​цілком з пластику і комплектувалася найпростішим сталевим пером, нехай навіть і позолоченим. Фасон даної моделі був тільки одна: “білий верх, чорний низ” (жартую), зелений корпус та чорний грип, ручка поршня з ковпачком. А щоб школярі не плутали де чия ручка, компанія вирішила пронумерувати всі інструменти своїми унікальними номерами, які наносилися на корпус у хвостовій частині(привіт до Гехи:)), прямо перед ручкою поршня. Ранні моделі мали досить короткий номер, що складається з двох цифр і двох букв, а пізніші, після початку спрямованої рекламної компанії, нумерація змінилася на букву і п’ять цифр. Рекламна кампанія почалася в 1958 році в якій пропонувалося всім школярам і студентам, власників ручок пелікан, зареєструватися в компанії відправивши свій ідентифікаційний номер ручки та прізвище ім’я власника, а натомість компанія, на підтвердження, дарувала власнику синьо-золотий значок з зображенням логотипа компанії. Примітно, що Pelikan 120 стала першою та останньою поршневою шкільною ручкою компанії і послужила початком шкільної гілки – модельного ряду Pelikano, яка вийшла у світ у 1960 році, як результат збору досвіду, відгуків та вражень від використання 120 моделі. Сама 120-я модель випускалася ще аж до 1965 року, хоча на прилавках магазинів зустрічалася ще й у 1967 році.
Пізніше, разом з реінкарнованою моделлю 400NN, компанія Merz & Krell випускала цю, трохи видозмінену, модель з 1973 по 1977 під брендом Pelikan. На відміну від оригінальної версії ця модель стала трохи тоншою, але водночас і довшою; ручка поршня позбулася “сходинки” і стала виглядати врівень з корпусом; грип втратив свою сходинку перед пером і став лінійним, трохи звужуючись; кліп став з більш масивним дзьобом, а золоте кільце набуло фаски. Примітно, що Merz & Krell, крім фірмового чорно-зеленого виконання, випускала ще й цілком чорну модель.

Стосовно сучасного етапу та лінійки Classic M120, то у 2016 році компанія випустила цю ретро версію за мотивами 120 моделі, у класичному чорно-зеленому кольору , а в 2018 році вийшло ця спеціальне видання у блакитному виконанні. В інтернеті доволі багато фото де ручка виглядає більше світлою, але гадаю що це “помилка фотографа” з експозицією.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Інколи мої знайомі мені закидають що я в оглядах тестую ручки після доведення та усунення проблем з пером, так ось нічого подібного, я кожно разу повідомляю чи робив я щось з перо чи ні. А ця ручка нова яку попросив знайти мій старий знайомий по перовим ручкам. Тож я нічого з нею не робив взагалі перед тестуванням, навіть як ви бачите не розбирав перовий вузол.

Sometimes my friends accuse me that I test pens in reviews after adjusting and fixing problems with nibs, so there is nothing like that, I always describe whether I did something with the nib or not. And this pen is new, which my old friend by fountain pens asked me to find for buying. So I didn’t do anything with it at all before testing, even as you can see I didn’t disassemble the nib unit.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0,4 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,8 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3мм та значно шкрябає у напрямку зліва направо. Прямою стороною лінія гладка з традиційно вологою подачею.

 The line width by right side is 0.4mm, and pressure allows to increase this line to 0.8mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm and significantly scratches in the direction from left to right. By the right side, the line is smooth with traditionally wet flow..

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Що у підсумках: за тактильним відчуттям цей інструмент не відрізняється від сучасних моделей М100-М250, доволі легкий, для моїх рук трохи малий та все одно якісний. Повторюсь, незрозуміло чому цей колір має назву “іконічний” але вимушен визнати що очима виглядає дуже привабливо. Коротше прихильники бренду будуть задоволені традиційною якістю та незвичайним кольором.

At the end: the tactile feel from this tool does not differ from modern M100-M250 models, it is quite light, a quite small for my hands, and still high-quality. I repeat, it is not clear why this color is called as “iconic”, but I have to admit that it looks very attractive to the eyes. In short, fans of the brand will be satisfied with the traditional quality and unusual color.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Update 1:

Сьогодні як перший апдейт – магазинний комплект ручки.

Today, at the first addon is retail pen set.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Update 2:

Просто збільшене перо у секціі. Just magnify nib in section.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Update 3:

Як трете доповнення – то як ручка виглядає в руці.

As a thrid addon – how the pen looks in the hand.

Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Update 4:

Як четверте доповнення – візуальне порівняння зі своєю старшою сестрою чи братом Pelikan 140, тому що у мене вже немає орігінальної моделі Pelikan 120.

As a fourth addon – a visual comparison with a kind of higher sister or brother Pelikan 140, because I no longer have the original Pelikan 120 model.

vintage Pelikan 140 vs Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

vintage Pelikan 140 vs Pelikan Classic M120 Iconic Blue SE. Lenskiy.org

Update 5:

На останок – тестовий ескіз, та сьогодні це Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, член РНБО. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Кулеба – міністр з людським обличчям: собаки, діти, книги – це його життя, до якого відчувають себе причетними сотні тисяч підписників. Кулеба невпинно веде переговори про поставки зброї для України. Його гострі твіти розповсюджуються миттєво та розходяться на цитати.

Finally – a test sketch, and today it is Dmytro Kuleba, Minister of Foreign Affairs of Ukraine, member of the NSDC. The youngest ever head of the foreign policy department of Ukraine. Kuleba is a minister with a human face: dogs, children, books are his life, to which hundreds of thousands of subscribers feel involved. Kuleba relentlessly conducts negotiations on the supply of weapons to Ukraine. His sharp tweets go viral and are widely quoted.

“Маючи найсильнішу та найдосвідченішу армію в Європі, ми значно зміцнимо безпеку Європи. Ми вже це робимо, захищаючи свою частину Європи та помираючи за цінності, які ми з вами поділяємо»,

— 16 травня 2022 на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

 

“With the strongest and most experienced army in Europe, we will significantly strengthen the security of Europe. We are already doing this by defending our part of Europe and dying for the values we share with you.”

— May 16, 2022 at the meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs of the EU.

Dmytro Kuleba - Minister of Foreign Affairs of Ukraine. Lenskiy.org

Дмитро Кулеба — український державний діяч, дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України.
Колишній віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеґрації при уряді Олексія Гончарука, постійний представник України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України. Під час роботи Дмитра Кулеби на посаді міністра закордонних справ, Україна стала партнером з розширеними можливостями НАТО та кандидатом на членство в ЄС. Син дипломата Івана Кулеби. Кавалер ордена «За заслуги» II ступеня.

Dmytro Kuleba - Minister of Foreign Affairs of Ukraine. Lenskiy.org

Dmytro Kuleba is a Ukrainian politician, diplomat, and communications specialist, currently serving as Minister of Foreign Affairs. He is also concurrently a member of the National Defense and Security Council of Ukraine.
Kuleba is one of the youngest senior-diplomats in Ukraine’s history. He previously worked as Deputy Prime Minister of Ukraine for European and Euro-Atlantic Integration as well as Permanent Representative of Ukraine to the Council of Europe between 2016 and 2019. Knight of the Order of Merit II degree.

Dmytro Kuleba - Minister of Foreign Affairs of Ukraine. Lenskiy.org

«Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу та готували ґрунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі»,

– Twitter, 10 квітня 2022.

 

“Bucha did not happen in one day. For years, russian political elites and propaganda have incited hatred, dehumanized Ukrainians, cultivated russian superiority, and prepared the ground for these atrocities. I call on scientists around the world to investigate what led to Buchi.”

– Twitter, April 10, 2022.

 

На цьому, мабуть, і все. That’s probably all.

3 Comments

  • 16.09.2022 Відповіcти

    Volodymyr Sukhomud

    Дякую дуже, мій друже, і за огляд, і – за допомогу з пошуком та купівлею інструменту. Як завжди, все на висоті!

Leave a Comment

Error: Please check your entries!