Hi! 3-4 years ago I bought this pen to compare it with my 146 and 149, but when I received it I saw a typical disease about what the seller did not inform me. I decided to keep it for myself and fix it when I had the chance. And finally, when I was able to turning on lathe the necessary spare part, I am ready to make a full review. 

Вітаю! Роки 3-4 тому я придбав цю ручку щоб порівняти її з моїми 146 та 149, але коли отримав з’ясувалось що вона мала типову хворобу про яке не повідомив продавець. Я все одно вирішив залишити її собі та при нагоді полагодити. І ось нарешті коли я зміг виточити потрібну запчастину я готовий зробити повноцінний огляд.

Montblanc Meisterstück 144  (made in Germany) Generation 2 from 80s

This tool has the same shape known to us as “cigar-like” shape named Streamlined, although compared to its higher models 146 and 149, it is more like to a cigarillo)). The body is made of famous black resin, which traditionally glows red on backlight. Unlike the 146 and 149, this model has a cartridge-converter filling system and cap on friction, which closes soft with little click. The thread to body on the section is a single part, which also made of plastic.

Інструмент являє ту ж саму вже відому нам “сигароподібну” форму названу як Streamlined, хоча порівняно зі своїми старшими моделями 146 та 149, це скоріше сігарілла)). Корпус виготовлений із вже відомої смоли чорного кольору, що традиційно світиться на просвіт червоним. На відміну від 146 та 149, ця модель має картріджно-конвертерну систему заправки та ковпачок на терті, що закриваєтся ледве чутним щелчком. Різблення секції до корпусу складає  єдину частину, тобто вона також з пластику.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

З прикрас, традиційно, навершя вінчає логотип – снігова вершина Мон Блан, а на широкому золотому кільці нанесено -Montblanc-Meisterstuck. Кліп звичайний, фірмового дизану, з буртиком по канту, звісно ще немає Pix на зворотному боці. На кільці кліпа нанесено W-Germany. Навершя має гвинт який вкручується безпосередньо у внутрішній прозорий стакан.

From the decorations, traditionally, the top is crowned by the brand logo – is famous snow peak of Mont Blanc, and the wide gold ring with inscription -Montblanc-Meisterstuck. The clip is ordinary, branded design, with a slim border along the edge, of course there is no Pix on the back. The clip ring is marked W-Germany. The caps top has a screw that screws directly into the inner transparent cap.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Перо: невелике золоте, монотонне перо, м’яке та пружне. На перо нанесені контур, висота вершини Мон Блан 4810, логотип компанії з ажурною М, 18K, Montblanc, 750 та у хвостовій частині зі звортного боку StOD. Перо з перехідним пластиковим фідером тримається на терті безпосередньо у секції.

The nib: not large, solid gold, monotone nib, hard but little springy. The nib features outline, 4810 is height of top Mont Blanc mountain, company logo with openwork M, 18K, Montblanc, 750 and in the tail from back is StOD. Nib with transitional plastic feed mount on friction directly in plastic section.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Overall tool dimensions: folded length is – 134.6 mm, without cap – 119 mm. The diameter of the body is – 10.4 mm, at the grip – 9 mm. The weight of folded tool is – 13 g (include cartridge), without cap – 6 g. A long international cartridge or converter can also be installed into this fountain pen.

Загальні розміри інструменту: довжина складеного інструменту – 134.6мм, зі знятим ковпачком – 119мм. Діаметр корпусу – 10.4 мм, у місці хвату – 9 мм. Вага складеного інструменту – 13гр (включаючи картрідж), зі знятим ковпачком – 6 гр. В ручку також може бути вставлений довгий інтернешенел картрідж або конвертер.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Я не буду переписувати пост з історії бренду Meisterstuck, але якщо вам цікаво, то ви можете переглянути його в темі Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. Історія цієї моделі дуже схожа на історію моделі 146, але оскільки конструкція простіша і модель менше популярна, то на цю модель немає історичної карти від колекціонерів. Однак можна сказати що розвиток цієї моделі нараховує 5 поколінь, хоча прийнято казати 4 генерації та перша і оригінальна конструкція. Це, тому що модель з’явилась на початку 50-х років, одразу після появи 146 моделі і була така сама тільки меншого розміру і тонкіша. Ця модель так само була зроблена з целулоїду, мала ковпачок на різбленні і поршневу систему заправки з відомим телескопічним поршнем. Але вона так само разом зі 146 була знята з виробництва у 1960. На початку 80-х, слідом за 146 з набутою популярністю, 144 була відроджена, але на відміну від 146 стала мати простішу конструкцію: система заправки стала картриджно-конвертерного типу, а ковпачок на терті. Саме з цього моменту колекціонери стали визначати генерації.

 • 1950-1960 – орігінальна модель, монотонне перо 14С, корпус з целлулоіду зі смугастим жовтим віконцем, ебонітовий фідер з так званою лижна дорогаЄ формою, ковпачок на різбленні, телескопічний поршневой механізм, назва моделі 144G та розмір пера на ручці поршня.
 • 1980 – Generation 1 – монотонне перо 14K, цільний ебонітовий фідер,  чорна пластикова секція єдиною частиною у тому числі і для кольору Бургунді, ковпачок на терті та Germany на кільце кліпу.
 • ~1985 – Generation 2 – монотонне перо 14K, пластиковий фідер з двома канавками,  чорна пластикова секція єдиною частиною у тому числі і для кольору Бургунді, ковпачок на терті та W-Germany на кільце кліпу, трохи змінився імпринт на пері який став ширше.
 • ~1990 – Generation 3 – монотонне перо 14K, пластиковий фідер з двома канавками,  чорна пластикова секція  для чорної моделі та червона для моделі Бургунді, латунна втулка для з’еднання з корпусом, ковпачок на терті та Germany на кільце кліпу.
 • ~ 1995-2004 – Generation 4 – двох тонове перо 14K, сучасний пластиковий фідер(спочатку був без заглиблення на прикінці),  чорна пластикова секція  для чорної моделі та червона для моделі Бургунді, латунна втулка нової форми під сучасний конвертер, ковпачок на терті, Germany на кільце кліпу та сучасний серійний номер з PIX на внутрішній частині кліпу.
 • У 2004 році була запущена модель 145 “Chopin”, яка замінила модель 144 та має ковпачок на різбленні, позбулася болючевідомого залізного кільця перед пером, але залишилась картріджно-конвертерною.

Moments of history:
I will not rewrite the post with history of the Meisterstuck brand, but if you are interested, you can view it in the topic Montblanc 146 Meisterstuck from 1977. The history of this model is very similar to the history of the model 146, but because the design is simpler and the model is less popular, there is no history map for this model from collectors. However, it can be said that the development of this model counts 5 generations, although it is customary to say 4 generations and the first and original design. This is because the model кудуфіув in the early 50s, right after the famous 146 model, and was the same, only smaller and thinner design. This model was also made of celluloid, had cap on thread and piston filling system with the famous telescopic construction. But it was discontinued together with the 146 in 1960. In the early 80s, after the 146 gained popularity, the 144 was reborn, but unlike the 146, it has a simpler design: the filling system became a cartridge-converter type, and cap on friction. And from this moment collectors began to count generations.

 • 1950-1960 – First original model, 14C monotone nib, celluloid body with striped yellow window, ebonite feed with so-called “ski road” shape, cap on thread, telescopic piston mechanism, model name 144G and nib size on piston knob.
 • 1980 – Generation 1 – 14K monotone nib, solid ebonite feed, one piece black plastic section including burgundy design, cap on friction and Germany on clip ring.
 • ~1985 – Generation 2 – monotone 14K nib, plastic feed with two grooves, black plastic section in one piece including for burgundy color scheme, cap on friction and W-Germany on clip ring, slightly changed imprint text on nib which became wider.
 • ~1990 – Generation 3 – 14K monotone nib, dual groove plastic feeder, black plastic section for the black and burgundy model, brass thread bushing to body, cap on friction and Germany on the clip ring.
 • ~1995-2004 – Generation 4 – 14K two-tone nib, modern plastic feed (firstly without hole at the end), black plastic section for black model and burgundy for burgundy model, new shape threaded brass bushing for modern converter, cap on friction. Germany on clip ring with modern serial number with PIX on the back side of the clip.
 • In 2004, the model 145 “Chopin” was launched, replacing the 144 which has cap on thread, ditching the notorious iron ring before nib, but remaining a cartridge-converter filling system.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Конструкція максимально спрощена, тому після виготовлення кільця та встановлення його на місто ручка була протестована.

The design is as simplified as possible, so after making the ring and installing it, this pen was tested.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною становить 0.5 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0.9 мм. Зворотний бік пише лінією в 0.3 мм. Перо пише дуже гладко з традіційно вологою подачею.

 The line width by right side is 0.5 mm, and pressure allows increasing this line to 0.9 mm. The reverse side is written with a line of 0.3 mm. The nib writes very smoothly with traditionally wet flow.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

В решті решт: Головна проблема та хвороба цієї моделі це залізне кільце яке згодом іржавіє та навіть розсипається на частини. До речі офіційний сервісний центр не лагодить цю частину, а замінює всю секцію на сучасну(останню модель) і в сервісному каталозі вона йде одною частиною. В решті це гарна ручка фірмового дизайну з приємним м’яким пером(у напіввінтажному виконанні), але для власників чималих рук буде відчуватись занадто тонкою. А от прихильники розмірів Slim залишаться задоволені, особливо кольором Бургунді)).

At the end: The main problem and cons of this model is the iron ring, which eventually rusts and even crumbles into pieces. By the way, the official service center does not repair this part, and replaces the full section to modern (latest model) and it is listed as one part in the service catalog. In the rest, it is a nice branded pen with pleasured soft nib (in a semi-vintage design), but it will feel too thin for owners of large hands. But fans of Slim sizes will be satisfied, especially with the Burgundy color)).

Montblanc 146 Meisterstuck from mearly 80s. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно фотографія пера крупно.

Traditionally, magnifying photo of the nib.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Update 2:

Ось так ручка виглядає в моєї руці.

How looks pen in my hand.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так виглядало кільце коли я отримав ручку та зняв ковпачка. Праворуч нове кільце.

This is how looks ring when I got this pen and open the cap. On the right part of the photo is a new ring.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

На всяк випадок зняв всі мірки на майбутнє))

ust in case, I took all measurements for the future))

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Update 4:

А ось так виглядає в порівняні зі своїми старшими моделями Montblanc Meisterstuck 149 та Montblanc Meisterstuck 146.

And this is how looks pen compared to its higher models Montblanc Meisterstuck 149 and Montblanc Meisterstuck 146.

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Montblanc 144 Meisterstuck Gen.2 from 80s. Lenskiy.org

Update 5:

Максим Зайченко був важко поранений 7.09 поблизу Кремінної Луганської області. Захисника евакуювали до лікарні міста Дніпра та медики 4 дні рятували його життя, але 11 вересня серце Максима зупинилося в лікарні від отриманих поранень.

Maksym Zaichenko was seriously wounded on 7.09 near Kreminnaya, Luhansk region. The defender was evacuated to the hospital in the city of Dnipro, and doctors saved his life for 4 days, but on September 11, Maksym’s heart stopped in the hospital from the injuries he received.

Maksym Zaichenko was a senior soldier in the Azov regiment. Lenskiy.org

Максим Зайченко народився 7 травня 2001 року у селі Максимовичі Київської області. Навчався у Синяківському ліцеї, Державному податковому університеті міста Ірпінь.

У березні цього року він пішов захищати Батьківщину. Служив у Національній гвардії України у полку «Азов», та був старшим солдатом.

Maksym Zaichenko was a senior soldier in the Azov regiment. Lenskiy.org

Maksym Zaichenko was born on May 7, 2001 in the village of Maksymovichi, Kyiv region. He studied at the Sinyakiv Lyceum, the State Tax University of Irpin.

In March of this year, he went to defend Ukraine. He served in the National Guard of Ukraine in the “Azov” regiment and was a senior soldier.

Maksym Zaichenko was a senior soldier in the Azov regiment. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!  Glory to Ukraine! Glory to heroes!

2 Comments

 • 07.10.2023 Відповіcти

  Malcolm Gay

  Useful insight into the 144 with the essential history of the model.
  Maksym ????
  Character filled drawing of him

  • 08.10.2023 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Thank you, Malcolm!
   Unfortunately, I have no other 144 to illustrate the difference, so just a description.

Leave a Comment

Error: Please check your entries!