Hello everybody! I already have a review on the red one Vermillion, which I like much more, but today I want to show the black. By and large, this is the same pen, although it has several small differences)).

Вітаю всіх! У мене вже є огляд на червону версію Vermillion, яка мені значно більше подобається, але сьогодні хочу показати і чорну. За великим рахунком це та сама ручка, хоча і має декілька невеличких відмінностей)).

Pilot Custom 845 w|M nib (made in Japan) FKV-5MR-B-M

Це одна із двох найстарших моделей лінійки Custom та на відміну від молодших має циліндричну форму с плоскими навершями. Матеріал виготовлення корпусу смола чорного кольору з ебонітовими накладками які покрити чорним лаком уруші(нібито в три шари). Смола не прозора у світлі тому будем вважати її не драгоцінною)). Система заправки – картриджно-конвертерна, свого пропрієтарного формату Pilot, та приймає усі типи конвертерів та картриджів свого бренду. Ковпачок на різьбленні, різьблення 2х західне, відкриття/закриття за 1.5 обороту.

This is one of the two highest models of the Custom line and, unlike the younger ones, has a cylindrical shape with flat tops. The material of the body is black resin with ebonite overlays which covered  by black color urushi varnish(allegedly in three layers). The resin is not (red)transparent in the light, so we will consider it not precious)). The filling system is cartridge-converter, of its proprietary Pilot format, and accepts all types of converters and cartridges of its brand. Cap on thread, 2-starts thread, opening/closing in 1.5 turns.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

З прикрас дизайну, ковпачок має золотистий кліп та кільця.  На широке, позолочене кільце нанесено: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 845 ★. Типова форма кліпу з кулькою має імпрінт Pilot. Цікаво, що на відміну від червоної версії напис має по трі зірочки між словами, але відсутне слово Urushi. Навершя має особливий дизайн з вмонтованим кільцем по периметру. А ще внутрішня поверхня ковпачка біля краю оброблена матеріалом нагадуючи оксамит для того, щоб ковпачок не терся об корпус та не залишав неприємні сліди.

Of the design accents, the cap has a golden clip and rings. The wide, gold-plated ring have embossed: ★★ PILOT MADE IN JAPAN ★★★ CUSTOM 845  ★. Interestingly, unlike the Vermillion version, the inscription has three stars between the words, but missing Urushi at the end. The cap top has a special design with a built-in ring around the perimeter. And the inner surface near the edge is treated by material resembling velvet for not cap rub on body and does not leave unpleasant marks.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Для підкреслення преміальності, ручка укомплектована конвертером Con-70 з чорним лаковим покриттям на відміну від звичайного сталевого у молодших моделях.

For luxury look, the pen is complete by Con-70 converter with a black lacquer finish, in contrast to the usual steel in the other younger models.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Перо: Велике, золоте, 18 каратне перо Pilot 15 розміру. На перо нанесено типовий ажурний візерунок, в центрі якого розташовані PILOT, 18K 750, 15 та розмір кінчика <M>.  Ліворуч під візерунком розташований датакод – 715, що говорить про дату виробництва у липні 2015 року. На відміну від пер у 743 та 823 моделів, перо двохтонове. Модель 845 комплектується перами тільки F, M, B та ВВ розмірів. Нагадаю що 742 та 743 моделі мають найбільший вибір серед пер: EF (Extra Fine), F (Fine), SF (Soft Fine), FM (Fine Medium), SFM (Soft Fine Medium), M (Medium), SM (Soft Medium), B (Broad), BB (Double Broad), C (Coarse), PO (Posting), FA (Falcon), WA (Waverly), SU (Stub).

The nib: Large, solid gold, 18 carat Pilot 15 sized nib. The nib has a typical branded pattern with PILOT, 18K 750, 15 and nib size <M> in the center. On the left under the pattern is the data code – 715, which says about date of production in July 2015. Unlike the nibs in the 743 and 823 models, this nib is two-tone. Model 845 is complete by nibs of F, M, B and BB sizes. Let me remind you that the 742 and 743 models have the largest selection available nibs: EF (Extra Fine), F (Fine), SF (Soft Fine), FM (Fine Medium), SFM (Soft Fine Medium), M (Medium), SM (Soft Medium), B (Broad), BB (Double Broad), C (Coarse), PO (Posting), FA (Falcon), WA (Waverly), SU (Stub).

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: повна довжина – 147мм, зі знятим ковпачком – 132.8мм. Діаметр корпусу – 12.7мм, у місці хвату – 11.2мм. Вага – 28.6 г (із конвертером Con-70), а зі знятим ковпачком – 16.9 г.

Overall dimensions of the tool: full length – 147mm, without cap – 132.8mm. Body diameter – 12.7mm, at the grip – 11.2mm. Full weight is 28.6 g (with CON-70 inside), and without cap – 16.9 g

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Перша модель Custom була представлена ​​ринку в далекому 1971 році та мала назву “Custom K”, але та модель мало була схожа на сучасну: вона була тонкою, в дусі тогочасного дизайну і мала інкрустоване перо, схоже на Sheaffer. А модель Custom 74 з’явилася на ринку в 1974 році. З приводу назви Custom На FPN є цілий тред присвячений теорії його появи і як варіант розглядався навіть синонім слова “Традиції”, але зрештою дійшли спільної думки, що це скорочення від слова “Сustomizable”. Просто особливості японської мови та вимови за фонемами роблять вимову іноземних слів неорганічно складними, і тому в японській мові прийнято робити зручні скорочення, наприклад Rumion (Toyota Scion) це скорочення від “roomy one”. Так що замість складної вимови customizable для японців набагато простіше вимовити “ka-su-to-mu” (Custom). А ось що спочатку вкладалося в поняття Сustomizable? – мабуть різні варіанти оформлення корпусів для даної моделі від дерева до нержавіючої сталі (stainless black stripes:)). На межі 80-х років початковий дизайн змінився і Pilot Custom став трохи схожим на Parker 75, один із представників Pilot Custom Grandee вже мною раніше був показаний. А дизайн до якого ми звикли зараз, уперше був представлений моделлю Pilot Custom 74 у 1992 році, з якого ввели сучасну нумерологію. Правду сказати була ще модель Pilot Custom 67 від 1985 року, але вона мала трохи відмінний дизайн, хоча форма була ідентична і за розміром трохи не вкладається в поточну лінійку бо розміром майже з 742 модель. Взагалі у серії CUSTOM дуже своєрідна нумерологія, яка може складатися з 2-х або 3-х цифр, так відповідно до документації компанії перші 2 цифри визначають роки появи моделі, а третя цифра повідомляє про стартову вартість. Так Custom 742, модель 1974 року із вартістю 20000єн, а 823 модель 1982 року із вартістю 30000єн. Найстарша модель лінійки (за винятком Urushi) – Custom 845, виготовлена ​​з ебоніту, була розроблена в 1984 році і коштувала 50000 ієн (після 1992 коли нумерологія була введена).
Ця серія розроблялася як максимально ефективна: – мінімум декоративної краси та максимум якості. На даний момент частина назви моделі “custom” якнайкраще характеризує цю лінійку, бо дана модель (як і 742) може комплектуватися 15 (!!!) різними типами пер від стандартних до спеціальних, включаючи гнучке перо Falcon (FA). У даній підродині, з ідентичним дизайном та аналогічною системою заправки знаходяться молодша модель Pilot Custom 74 з малим пером <5>, середня Pilot Custom 742 з <10> пером та старша модель Pilot Custom 743 з великим пером <15>, але є ще найстарші моделі з Custom’ів – Pilot Custom 845 Urushi та Pilot Custom Urushi з плоскими закінченнями та 15 і 30м розміром пера відповідно.

Minutes of history:
The first Custom model was introduced to the market back in 1971 and it was called the “Custom K”, but that model did not resemble the modern one: it was thin, in the design trends of the time and had an inlaid nib, similar to Sheaffer. Well, the Custom 74 model appeared on the market in 1974 but do not has a 74 number in model name. Regarding the name Custom on FPN have a thread on devoted to the theory of its appearance and even a synonym for the word “Tradition” was considered as an option, but in the end they came to the general opinion that this is an abbreviation for the word “Customizable”. It’s just that the peculiarities of the Japanese language and the pronunciation by phonemes make the pronunciation of foreign words inorganically complex, and therefore it is customary in the Japanese language to make convenient abbreviations, for example Rumion (Toyota Scion) is an abbreviation for “roomy one”. So instead of a complex “customizable” pronunciation for Japanese, it is much easier to pronounce “ka-su-to-mu” (Custom). Well, what was originally put into the concept of Customizable, probably different options for the design of bodies for this model from wood to stainless steel (stainless black stripes, eh? :)). At the turn of the 80s, the initial design changed and the Pilot Custom became a bit like the Parker 75, one of the Pilot Custom Grandee representatives had already been shown to me earlier. And the design we are used to now was first introduced by the Pilot Custom 74 in 1992, which introduced modern numerology. Truth be told, there was also a Pilot Custom 67 from 1985, but it had a slightly different design, although the shape was identical and in size does not fit a little into the current Custom line, since it is almost the size of a 742 model. In general, the CUSTOM series has a very peculiar numerology, which can consist of 2 or 3 digits, and according to the company’s documentation, the first 2 digits determine the years of the model’s appearance, and the third digit indicates the starting cost. So the Custom 742, a 1974 model with a cost of 20,000 yen, and an 823 model from 1982, with a cost of 30,000 yen. The toppest model in the line(exclude Urushi), the Custom 845, made of ebonite, was developed in 1984 and cost 50,000 yen (after 1992, when numerology was introduced).
This series was developed as the most effective: – minimum decorative beauty and maximum quality. At the moment, part of the model name “custom” characterizes this line in the best possible way, because this model (742) can be completed with 15 (!!!) different types of nibs from standard to special ones, including the flexible Falcon nib (FA). In this subfamily, with an identical design and a similar filling system, there are the younger Pilot Custom 74 small nib <5>, middle Pilot Custom 742 with <10> nib and higher Pilot Custom 743 with large nib <15>, but there is also the flagship from the Custom line are Pilot Custom 845 Urushi and Pilot Custom Urushi with flat tops and <15> and <30> nib size respectively.

ps: завдяки коментарю від Юрія та компанії Pilot, спростовую мої припущення що до розвитку лінійки Custom та публікую хронологію від компанії Pilot:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

Термін Custom сама компанія товмачить як “зроблено на замовлення”, тобто постійно змінюється залежно від попиту користувачів, хоча тлумачення від японських FPNers мені подобається більше))

ps: thanks to a comment from Yuri and the Pilot company, I refute my assumptions about the development of the Custom line and publish the timeline from the Pilot company:

 • 1971. Custom K (K-500SS / K-500KS / K-1000SS)
 • 1972. Custom (K-500RS)
 • 1978. Custom Grandee Tomo KG-700RS (later 1000RS)
 • 1985. Custom 67 (FK-1000R)
 • 1992. Custom 74 (FKK-1000R / FKK-1500R later FKK-1200R(MS,C))
 • 1993. Custom 742 (FKK-2000R) & Custom 743 (FKK-3000R)
 • 2000. Custom 823 (FKK-3MRP)
 • 2002. Custom 845 (FKV-5MR)
 • 2016. Custom Urushi (FKV-88SR)

The term Custom is translated by the company itself as “made-to-order”(serve orders placed by users), that is, it constantly changes depending on user demand, although I like the interpretation from Japanese FPNers better))

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Ручка до мене потрапила для зменшення розміру лінії. Давно, але незважаючи на вологу подачу, у цього пера із коробки траплялися хардстарти.

The pen got to me to reduce the tip size for thin writes. Surprisingly, but despite the wet line, this nib has hardstarts sometimes out from the box.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

До переточування, ширина лінії прямою стороною складала 0.5 мм при вологій подачі, зворотній бік майже не писав. Після переточування ширина лінії прямою стороною становить 0,2мм, тобто це європейська UEF, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0,5мм. Зворотний бік  пише лінією в 0.2мм але дуже прозоро.

Before grinding, the width of the line by right side was 0.5 mm with wet flow, the reverse side almost did not write. After ground the width of the line by the right side is 0.2 mm, that is, it is European UEF, pressure allows to increase this line to 0.5 mm. The reverse side writes with line of 0.2 mm, but very transparency. 

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

В решті решт: що хочеться сказати – дуже приємна та гарна ручка, але дизайн Vermillion мені подобається набагато більше. Трохи здивувала занадто волога лінія та хардстарти при нормально зведеному пері на вигляд. Сподіваюсь що власник буде задоволений отриманою тонкою лінією.

At the end: what I want to say – this is very nice and pleasant pen, but I like the Vermillion design much more. I was a little surprised by the too wet line and hard starts with a normally tuned tines in appearance. I hope that the owner will be satisfied with the obtained thin line.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Update 1:

Традиційно, як що маю змогу, у першому додатку публікую як виглядає роздрібний комплект.

Traditionally, as I can, in the first addon I publish how is look retail set.

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Всередині ховається дерев’яний футляр.

A wooden case inside. 

Pilot Custom 845 Vermillion. Lenskiy.org

Всередині поролонова вставка, щоб ручка не пошкодилась при транспортуванні, та оксамитовий ложемент.

Inside, there is a paralon insert so that pen is not damaged during transportation, and luxurious bed made from velvet.

Update 2:

Традиційно фотографія пера крупно. Traditionally, the magnify photo of the nib.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так ручка виглядає в моєї руці. Формат ідеальний та супер комфортний для використання без ковпачка.

This is how this pen looks in my hand. The format is perfect and super comfortable to use without posted cap.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Update 4:

Цікаво що позначка Urushi замість кільця, як у червоної моделі, вигравіювано на самому ковпачку, окремо над кільцем.

It is interesting that the Urushi mark, instead of a ring, as in the red model, is engraved on the cap itself, separately above the ring.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Update 5:

Традіційни фотографії роботи по переточуванню пера.

Traditional photos of nib ground work.

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Pilot Custom 845 Black. Lenskiy.org

Update 6:

Порівняння з розмірами інших популярних та відомих ручок можна подивитись у окремому пості – Visual comparision of some pens.

You can see a comparison with the sizes of other popular and well-known pens in a separate post – Visual comparision of some pens.

Update 7:

Наприкінці традіційно тестовий єскіз і сьогодні це воїн Петро Горбатенко на позивний Ролло, командир першого батальйону 3-ї окремої десантно-штурмової бригади.

At the end is traditionally a test sketch and today it is warrior Petro Horbatenko by nick Rollo, is the commander of the first battalion of the 3rd separate assault brigade.

Petro Horbatenko by nick Rollo, 3rd sab. Lenskiy.org

Зараз 3-я окрема штурмова бригада знаходиться у найгарячішій точці фронту у боях за Авдіївку. Від Авдіївки майже нічого не залишилось, бої дуже важкі, співвідношення чисельності військ 1;7 на користь ворога.

Petro Horbatenko by nick Rollo, 3rd sab. Lenskiy.org

Now the 3rd separate assault brigade is at the hottest point of the front in the battles for Avdiivka. There is almost nothing left of Avdiivka, the fighting is very heavy, the ratio of the number of troops is 1 to 7 in favor of the enemy.

Petro Horbatenko by nick Rollo, 3rd sab. Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

 


Update 17.02.2024:

Перевірка на робочому для власника папері, де Kaweco Student EF(з Parker Quink Black) це референсний запис але з поправкою на японське тонке чорнило у майбутньому.

Testing on the usual working paper for owner where Kaweco Student EF(with Parker Quink Black) is the reference line but with correction in future to the Japanese tin ink like Iroshizuku.

Pilot Custom 845 and Senator President SS ground writing test. lenskiy.org

Leave a Comment

Error: Please check your entries!