Hello! It so happened that I have quite a lot of reviews on the Platinum #3776 Century model, but almost all of them are with ordinary nibs that I don’t really like because they are so hard, but now I have the possibility to test a soft nib from Platinum. So let’s see.

Привіт! Так сталось що у мене доволі багато оглядів на моделі Platinum #3776 Century, але майже всі вони зі звичайними перами які мені не дуже подобаються своєю жорсткістю, та ось нарешті маю змогу протестувати м’яке перо від Platinum. Тож дивимось.

Platinum #3776 Century Chartres Blue Translucent with Chromium accents and SF nib (made in Japan) PNB-18000CR #51-0 SF

Форма даної ручки стандартна для Century – сигароподібна, матеріал корпусу напівпрозора смола синього кольору, зазначена компанією як AS resin. Усі металеві акценти хромовані. Система заправки картриджно-конвертерна, свого проприєтарного формату Platinum. Ковпачок на різьбі, різьба 3х заходова, відкриття/закриття за 1.5 оберта.

The shape of this pen is standard for Century – cigar-shaped, the material of body is translucent blue-colored resin called by company as AS resin. All metal accents are chromium plated. The filling system is cartridge-converter, of their proprietary Platinum format. Cap on thread, 3-start thread, opening/closing in 1.5 turns.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Ковпачок прикрашений хромованим кліпом та широким кільцем. На широкому кільці вигравійовано – m #3776 m P Platinum made in Japan.

The cap is decorated by chromium-plated clip and massive wide ring. On the wide ring engraved – m #3776 m P Platinum made in Japan.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Перо: золоте 14 каратне, стандартного розміру для всієї лінійки Century і більшості ручок Nakaya – 26 типу, але це  м’яке перо яке повністю покрите родієм. На перо нанесений орнамент блискавки, #3776, логотип P компанії Platinum, 14K, SF що означає soft fine, 585 і в хвостовій частині 26. Перо приємно м’яке, але трохи за жорсткіше ніж SF від Pilot.

The nib: 14 carat gold, standard for almost Century and most Nakaya lines – 26 type, but really soft and rhodium plated. The nib has a lightning bolt ornament, #3776, P logo company, 14K, SF whish meanin soft fine, 585 and 26(type) in the tail section. The nib is pleasured soft, but a little hardly than SF from Pilot.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Загальні розміри інструменту: довжина в складеному вигляді – 140 мм, при знятому ковпачку – 120 мм. Діаметр корпусу – 13,2 мм, в місці хвата – 10,4 мм. Вага ручки (з встановленим картриджем) – 21,6 г, а без ковпачка – 11,2 г.

Overall dimensions of the tool: folded length – 140 mm, without cap – 120 mm. Barrel diameter – 13.2 mm, at the grip – 10.4 mm. Full weight (include filling cartridge) is 21.6 g, and without cap – 11.2 g.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Хвилинки історії:
Оригінальна модель #3776 була розроблена Харуо Умеда (Haruo Umeda), відомим як “Mr.Fountain Pen”, разом з командою дизайнерів у компанії Platinum Pen Company. Їхня мета  була дуже проста – створити ідеальну ручку. І ось у 1978 році (53-й рік правління Шоуа за раніше використовуваним японським календарем) з’явилася японська Montblanc :). Чому Montblanc? Так, тому що 3776 – це висота найвищої вершини в Японії – гори Фудзіяма або Фуджі (Fuji), аналогічно  до 4810. Перші варіанти моделі #3776 мали досить неординарний дизайн, схожий на гумову піпетку “акордеон”, також відомі як Gathered (ribbed) – жебрасті, і випускались у двох кольорах: чорному та червоному.
За короткий період часу, а саме за перший рік випуску, вони пройшли кілька модифікацій і змінили відразу 3 покоління. Зміни стосувалися матеріалу фідера і форми пера. Фідер першого і другого поколінь був ебонітовим і відрізнявся кількістю ребер, у першої версії видима частина була повністю гладкою. Перо перших двох поколінь було ідентичним, відкритим і мало класичний, сферичне склепіння. Перо третього покоління виглядало, як сучасне перо Music, хоча і трохи приплюснутим з “широкими крильцями”, і фідер був замінений на пластиковий. Наступне, 4-е покоління, отримало форму сучасного короткого пера, таку як у пості і сучасний фідер.
До недавнього часу в модельному ряді #3776 було представлено 2 моделі: Century (PNB-10000), як старша із золотим 14К пером, та Balance (PTB-5000), як молодша із сталевим пером. Однак кілька років тому компанія вирішила вилучити з виробництва молодшу модель, при цьому почала активно розширювати лінійку Century різноманітними кольоровими рішеннями. До стандартних чорної, бургундської та шартрез-блю додали Chanonseau White, Laurel Green, Oshono, Black Diamond, а потім Nice, Nice Lavender і Nice Lilas. І це не враховуючи топових версій з целулоїду які трохи відрізняються дизайном.

Minuts of history:
The original model #3776 was designed by Haruo Umeda, known as “Mr. Fountain Pen,” together with a team of designers at the Platinum Pen Company. Their goal was straightforward – to create the ideal pen. And so, in 1978 (the 53rd year of the Showa era in the previously used Japanese calendar), the Japanese “Montblanc” released :). Why Montblanc? Well, 3776 is the height of the highest peak in Japan – Mount Fuji (or Fujiyama), analogous to 4810. The first versions of the #3776 model had a quite unconventional design, resembling a rubber sac “accordion,” also known as Gathered (ribbed), and were produced in two colors: black and red.
Through a short period, specifically within the first year of production, they underwent several modifications to 3 generations. Changes involved the feed material and the nib shape. The feeds of the first and second generations were ebonite and differed in the number of ribs, with the first version having a completely smooth visible part. The nibs of the first two generations were  full open nib, and had a classic spherical shape. The nib of the third generation resembled the modern Music nib, although slightly flattened with “wide shoulders”, and  feed was replaced by plastic. The next, 4th generation, began to take shape a modern short nib, as seen in the post, and standard modern feed.
Until recently, the #3776 lineup was present by 2 models: Century (PNB-10000), as higher one with 14K solid gold nib, and Balance (PTB-5000), as the younger one with a steel nib. However, a few years ago, the company decided to discontinue the younger model while actively expanding the Century lineup with various color options. In addition to the standard Black, Burgundy, and Chartres-Blue, they added Chanonseau White, Laurel Green, Oshono, Black Diamond, and later Nice Lavender, and Nice Lilas. And that’s not counting the toppest versions from celluloid that slightly differ in design.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Дивно, але окрім одної ручки придбаної безпосередньо в Японії на японську адресу всі інші мали проблеми та потребували додаткового налаштування. Ця ручка не стала випадком. Оскільки ручка до мене потрапила заправлено. то я одразу вирішив її протестувати. В принципі мені сподобалось як вони пише, але протягом малювання для себе з’ясував що: а) лінія занадто волога, не дуже критично для письма, але критично для малювання; б) в одному із напрямків писало трохи гостро порівняно з іншими; в) інколи траплялись хардстарти. Але попри ці нюанси я зробив тестовий малюнок, після чого промив ручку та дослідив перо. З’ясувалось що, по-перше, перо мало зайву щілину між зубцями, а по-друге, один із зубців був трохи довший за інший, наслідком чого і відчувалась гострота та періодичні хардстарти.  Ці проблеми я усунув, але новий тест малюнком не став робити, обмежився тільки перевіркою письмом. На жаль моє обладнання не дозволило зробити якісні фото проблеми та їх усунення тому я не буду публікувати неякісні фото.

Surprisingly, except for one pen purchased directly from Japan to a Japanese address, all others pen which I serviced had problems and required additional adjustment. This pen was not exclusion. Because this pen came to me filled. I decided to test it as is. In principle, I liked the way how is writing, but during the drawing I found out for myself that: a) ordinary line is too wet, not critical for writing, but critical for drawing; b) in one of the directions it was written a little crispy compared to the others directions; c) sometimes there were hard starts. But despite these nuances, I made a test drawing, after which I cleaned pen and examined nib. It turned out that, firstly, tines has extra gap, and secondly, one of the tines(tip) was a little longer than the other, as a result of which nib was crispy with periodic hardstarts. I fixed these problems, but I did not make another sketch, I just tested by writing text. Unfortunately, my equipment did not allow me to take high-quality photos of the tip problems and their fixing, so I will not publish low-quality photos.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Ширина лінії прямою стороною з під пера  0,3 мм, натиск дозволяє збільшити цю лінію до 0.6 мм. Зворотний бік дає лінію товщиною 0.2-0.25 мм. Ковзання гладке обома сторонами.

The width of the line by the right side is 0.3 mm, pressure allows increasing this line to 0.6 mm. The reverse side have a line with of 0.2-0.25 mm. Gliding is smooth by both sides.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

В решті: як я згадував на початку мені не подобаються жорсткі пера Platinum, але це перо насправді приємне, тож разом із пером Music яке мені дуже подобається це SF, мабуть, одно із найприємніших. Власник цієї ручки, якому подобаються ручки  Platinum Century придбав цю з хромованими акцентами до своєї попередньо із золотими акцентами, на жаль які втратили свою позолоту, зі сподіванням що хромовані акценти більш стійки. Тож час покаже. Хочу зазначити що не лише покриття металевих частин тонке, а і покриття золотого пера також доволі тонке, і хоча важко це уявити но мені здається що покриття пер з маркуванням Nakaya трохи товстіше. Тож крихкий напівпрозорий пластик, та тонке покриття мене відштовхують від бажання придбати собі таку ручку з пером SF.

At the end: As I mentioned above I don’t like hard Platinum nibs, but this nib is actually nice, so along with the Music nib which I really really like, the SF is probably one of the other pleasant. The owner of this pen, who likes Platinum Century pens, purchased this one with chrome accents because his previous one with gold accents, was unfortunately had lost its gilding, so He is hope that the chrome accents would be more durable. So time will show that. I want to note that not only the coating of the metal parts is thin, and also the plating of old nib is also quite thin, and although it is hard to imagine, it seems to me that the plating of the Nakaya’s nibs is a little thicker. So the fragile translucent plastic and the thin coating repel me from the desire to buy such a pen with this nice SF nib.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Update 1:

Як виглядає повний роздрібний комплект: картонна коробка, твердий футляр, пепеери, 2 картріджа та ручка у кульку.

How is looks full retail set: cardboard, plastic hard case, some papers, 2 branded cartridges and fountain pen in cellophane sleeve.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Update 2:

Традиційно фотографія пера крупно. Traditionally, is magnify photo of the nib.

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Update 3:

Ось так ручка виглядає в моєї руці.  This is how this pen looks in my hand. 

Platinum #3776 Chartres Blue chromium SF. Lenskiy.org

Update 4:

В якості заключного доповнення – традиційно ескіз – і це один із наших захисників, воїн Збройних Сил України.

As the final addon – traditionally a sketch – and this is one of our defenders, warrior of Armed Forces of Ukraine.

Warrior of Armed Force of Ukraine. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Warrior of Armed Force of Ukraine. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Warrior of Armed Force of Ukraine. Glory to Ukraine! Lenskiy.org

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

4 Comments

 • 24.02.2024 Відповіcти

  marco

  Hi and thank you for the review. From the photos I can see that the nib and feed are friction fit in the section. I want to change nib on my #3776 and was wondering how it was assembled. The feed is plastic. Could I use the ‘old’ ebonite feed if I find one? Thank you. Marco

  • 24.02.2024 Відповіcти

   Andrew Lensky

   Hi Marco! Yes, nib with feed is mounted in section on friction, but I don’t see the sense of changing the plastic feed to ebonite one, because the Platinum nibs does not have flexible nibs that would needed a wet flow, even the Music nib does not need more ink. Secondly, a vintage feed has a different shape and geometry and will not work. In my other post, I showed the difference between nibs and feeds: http://lenskiy.org/2020/02/modern-platinum-3776-century-with-music-nib/

 • 24.02.2024 Відповіcти

  marco

  Hi Andrew, thank you very much for your input and clarifications. Marco

Leave a Comment

Error: Please check your entries!